Navigácia

Kritériá na prijatie Výsledky prijímacieho konania - 1. kolo Výsledky prijímacieho konania - 2. kolo Poradie prijatých uchádzačov Elektronická prihláška Záväzné potvrdenie nástupu na vzdelávanie OBOJSTRANNÝ LETÁK

Prijímacie pohovory

Kritériá na prijatie

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2022/ 2023

 

K R I T É R I A

na prijatie do 1. ročníka

 

 

       V súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oddiel tretí o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách, podľa §65 cit. Zákona, riaditeľka SOŠ železničnej v Košiciach stanovuje nasledovné kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov: 

 

riaditeľka školy prijíma všetkých uchádzačov o štúdium

takto:

 

 • Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium v trojročných učebných odboroch – štúdium vo vzdelávacom programe stredné odborné vzdelávanie – viď. tabuľku učebných odborov str. 5. (v súlade s §65 ods. 3 cit. zákona), zároveň uchádzači, ktorí v testovaní T9 dosiahli 80% úspešnosť – uchádzači o úplné stredné odborné vzdelanie / štvorročné študijné odbory/.
 • Uchádzači o štúdium v štvorročných študijných odboroch budú prijatí na základe počtu bodov získaných za dosiahnuté výsledky na ZŠ a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
 • 7. – 8. ročník – koncoročné hodnotenie  a 9. ročník – polročné hodnotenie.
 • Pre každý študijný odbor / odborné zameranie bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov.
 • Poradie uchádzačov v rámci týchto zoznamov sa určí podľa bodového zisku za výsledky na ZŠ a za prijímaciu skúšku.
 • Poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najnižšie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.

Plánovaný počet prijatých žiakov na jednotlivé študijné odbory / odborné zamerania udáva tabuľka. viď. – PLÁNOVANÉ VÝKONY – str. 4.

Termín prijímacieho konania:

 

 1. termín prvého kola  2. mája, prípadne aj 3. mája 2022
 2. termín prvého kola  9. mája, prípadne aj 10. mája 2022

Druhé kolo

na nenaplnený počet miest        21. júna 2022

           

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium v SOŠ železničnej podáva prihlášku na štúdium s uvedením termínu skúšky riaditeľke SOŠ železničnej v Košiciach v termíne

do 20. marca 2022.

 

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na

strednú odbornú školu železničnú, (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

 

Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký počet bodov po prijímacom konaní sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:

Prednostne bude prijatý žiak, ktorý:

 • má lepšie známky z matematiky v hodnotenom období – v 7. – 9.ročníku (dosiahne nižší súčet známok z MAT).
 • má lepšie známky zo slovenského jazyka a literatúry v hodnotenom období – v 7. – 9.ročníku (dosiahne nižší súčet známok zo SJL).
 • V prípade vyššieho záujmu uchádzačov o daný študijný odbor,  bude neumiestneným uchádzačom ponúknutá možnosť štúdia v podobnom študijnom odbore, v ktorom sú voľné miesta.
 • V prípade naplnenia počtov v študijných odboroch, bude neumiestneným uchádzačom o štúdium ponúknutá možnosť štúdia v príbuznom učebnom odbore.

 

Kritérium prijatia zo slovenského jazyka a literatúry

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

 • písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).
 • individuálnym ústnym pohovorom – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor.

Kritérium prijatia z matematiky

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom teste dosiahne najmenej 30 %  (max.100).

 • ak žiak dosiahne menej ako 30 %, bude mu umožnené vykonať ústnu skúšku individuálne.  Jej cieľom bude zistiť mieru matematických vedomostí a zručností.

 

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2022 / 2023

Pridelenie bodových hodnôt za priemery na ZŠ

 

 

Priemer od

Priemer do

Body za 9.roč. (1/2 r.)

Body za 8.roč.

Body za 7.roč.

1.00

1.10

30

30

30

1.11

1.20

28

28

28

1.21

1.30

26

26

26

1.31

1.40

24

24

24

1.41

1.50

22

22

22

1.51

1.60

20

20

20

1.61

1.70

18

18

18

1.71

1.80

16

16

16

1.81

1.90

14

14

14

1.91

2.00

12

12

12

2.01

2.25

10

10

10

2.26

2.50

8

8

8

2.51

3.00

6

6

6

3.01

3.50

3

3

3

3.51

4.9

0

0

0


 

Maximálny počet bodov za študijné výsledky na ZŠ: 3 x 30 bodov = 90 bodov

PLÁNOVANÉ VÝKONY

denné štúdium

 

študijný odbor

názov odboru

počet žiakov

2413 K

mechanik strojov a zariadení

duálne vzdelávanie

22

2697 K

mechanik elektrotechnik

duálne vzdelávanie

29

3758 K

operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

duálne vzdelávanie

10

6405 K

pracovník marketingu

12

3759 K

komerčný pracovník v doprave

13

učebný odbor

názov odboru

počet žiakov

2683 H 11

elektromechanik

silnoprúdová technika

duálne vzdelávanie

10

3762 H

železničiar

duálne vzdelávanie

10

 

 

 

V Košiciach dňa: 10.12.2021

 

                                                                                                          Ing. Jana Lenhardtová

                                                                                                                         riaditeľka

 

 

 

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2022/ 2023

 

K R I T É R I A

na prijatie do 1. ročníka v štúdiu duálnym vzdelávaním

 

       V súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oddiel tretí o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách, podľa §65 cit. Zákona, ako aj v súlade so zákonom č. 209/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka SOŠ železničnej v Košiciach stanovuje nasledovné kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov: 

 

riaditeľka školy prijíma pre duálne vzdelávanie

všetkých uchádzačov o štúdium

takto:

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR            2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik

3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy

 

 • Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v testovaní T9 dosiahli 80% úspešnosť.
 • Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe počtu bodov získaných za dosiahnuté výsledky na ZŠ a  za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.
 • 7. – 8. ročník – koncoročné hodnotenie  a 9. ročník – polročné hodnotenie.
 • Zákonný zástupca žiaka priloží k prihláške o štúdium v duálnom systéme potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré vydá zamestnávateľ.
 • Pre študijný odbor v duálnom vzdelávaní bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov.
 • Poradie uchádzačov v rámci týchto zoznamov sa určí podľa bodového zisku za výsledky na ZŠ a za prijímaciu skúšku.

Poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najnižšie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.

 • Plánovaný počet prijatých žiakov pre štúdium v  študijnom odbore 2413 K mechanik strojov a zariadení je 22 , v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik je 29, v študijnom odbore 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy je 10.

 

Termín prijímacieho konania:

 

 1. termín prvého kola  2. mája, prípadne aj 3. mája 2022
 2. termín prvého kola  9. mája, prípadne aj 10. mája 2022

Druhé kolo

na nenaplnený počet miest        21. júna 2022

 

 

Zákonný zástupca uchádzača o štúdium v SOŠ železničnej podáva prihlášku na štúdium s uvedením termínu skúšky riaditeľke SOŠ železničnej v Košiciach v termíne

do 20. marca 2022.

 

Kritérium prijatia zo slovenského jazyka a literatúry

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

 • písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).
 • individuálnym ústnym pohovorom – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor.

 

Kritérium prijatia z matematiky

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

 • písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom teste dosiahne najmenej 30 %  (max.100).
 • ak žiak dosiahne menej ako 30 %, bude mu umožnené vykonať ústnu skúšku individuálne.  Jej cieľom bude zistiť mieru matematických vedomostí a zručností.

 

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2022 / 2023

Pridelenie bodových hodnôt za priemery na ZŠ

Priemer od

Priemer do

Body za 9.roč. (1/2 r.)

Body za 8.roč.

Body za 7.roč.

1.00

1.10

30

30

30

1.11

1.20

28

28

28

1.21

1.30

26

26

26

1.31

1.40

24

24

24

1.41

1.50

22

22

22

1.51

1.60

20

20

20

1.61

1.70

18

18

18

1.71

1.80

16

16

16

1.81

1.90

14

14

14

1.91

2.00

12

12

12

2.01

2.25

10

10

10

2.26

2.50

8

8

8

2.51

3.00

6

6

6

3.01

3.50

3

3

3

3.51

4.9

0

0

0

 

Maximálny počet bodov za študijné výsledky na ZŠ: 3 x 30 bodov = 90 bodov

 

Kritéria pre prijímacie konanie v učebnom odbore

 

UČEBNÝ  ODBOR              2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika

                                        3762 H železničiar          

 

 • Zákonný zástupca žiaka priloží k prihláške o štúdium v duálnom systéme potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré vydá zamestnávateľ.
 • Pre učebný odbor v duálnom vzdelávaní bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov.
 • V učebnom odbore budú prijatí žiaci bez prijímacej skúšky.

 

 • Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre štúdium v uvedenom učebnom odbore je :

 

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika         10

3762 H železničiar                                                               10

 

 

 

V Košiciach dňa: 10.12.2021

 

                                                                                                          Ing. Jana Lenhardtová

                                                                                                                         riaditeľka

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria