Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk-druhý 2AJ
Aplikovaná informatika API
Automatické riadenie AUR
Automatizácia AUT
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Colná deklarácia COD
Cvičenia z elektrotechniky CEL
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CSL
Číslicová technika CIS
Dejepis DEJ
Doprava DOP
Dopravná a prepravná prevádzka DRP
Dopravná geografia DOG
dopravná logistika DOL
Dopravná prevádzka DPR
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia v cvičnej forme ECCF
Ekonomika EKO
ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Elektotechnická spôsobilosť ETS
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika ELE
Elektrotechnika ELK
Elektrotechnológia ELG
Environmentálna výchova ENV
Estetická výchova Esv
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Grafické systémy GRS
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske právo HPP
Informatika INF
Kancelárska technika KTA
Kontrola a meranie KOM
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Lietadlá LIE
Lietadlové palubné prístroje LTA
Lietadlové pohonné jednotky LAD
Manažment MNZ
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Marketing MKT
Matematika MAT
Materiály MTR
Merania v silnoprúdovej technike MST
Merania v zabezpečovacej a oznamovacej technike Mzot
Náboženská výchova NBV
náuka o spoločnosti NSP
Nemčina v praxi NJP
Nemecký jazyk 2NJ
Nemecký jazyk NEJ
Nosný typ lietadla NTL
Občianska náuka OBN
Obchodná komunikácia OKO
Obchodno-prepravná činnosť železničnej dopravy OZD
Odborný výcvik OVY
Oznamovacia a zabezpečovacia technika OZB
oznamovacie siete OZS
Oznamovacie zariadenia OZN
Podnikanie v cestovnom ruchu PvCR
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Praktická príprava PRP
Prenosová technika PTT
Prepravná prevádzka PND
Prevádzkyschopnosť strojov a zariadení psz
Psychológia práce PSP
Psychológia práce a trhu Psp
psychológia trhu pst
Rozvod a využitie elektrickej energie RVJ
Rozvod elektrickej energie REE
Ruský jazyk RUJ
Seminár zo slovenského jazyka a literatúry ESI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SRH
Spojovacia technika SOJ
Spoločenská komunikácia KMM
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Strojopis a hospodárska korešpondencia SHK
Technická mechanika TNI
Technické kreslenie TCK
Technické meranie TMN
Technika administratívy TEA
Technológia TEC
Technológia montáže TMO
telekomunikačné zariadenia tez
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Účtovníctvo UCT
Úvod do sveta práce USP
Výpočtová technika VYT
Využitie elektrickej energie VYU
Zabezpečovacie zariadenia ZZP
Základy a prevádzkyschopnosť strojov a zariadení ZSZ
Základy elektroniky ZAL
Základy elektrotechniky ZAE
Základy leteckej navigácie ZYL
základy telekomunikácií ZAT
Základy železničnej prevádzky ZZB
Zasielateľstvo ZSI
Železničná doprava ZED
Železničná dopravná prevádzka ZDP
Železničná preprava ZZN

© aScAgenda 2022.0.1320 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria