Navigácia

 

Stredná odborná škola železničná úzko spolupracuje s budúcimi zamestnávateľmisvojich absolventov.

Má podpísanú dohodu o odbornom vzdelávanía príprave žiakov školy  v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik so spoločnosťou U. S. Steel Košice, s.r.o.

Táto spoločnosť v rámci spolupráce poskytuje hmotné a finančné zabezpečenie žiakom školy formou motivačného štipendia, ako aj odmenou za vykonanú prácu v rámci realizácie odborného výcviku. Spoločnosť U. S. Steel s.r.o. podporuje školu pri všetkých významných prezentáciách, výstavách.

Zároveň má škola uzavretú zmluvu o spolupráci v uvedenom študijnom odbore s firmou Betamont s.r.o.Výborná spolupráca školy so spoločnosťou Betamont s.r.o. spočíva najmä v umožnení vyučovania niektorých technicky náročných tém na svojich pracoviskách a v prevádzkach, tiež v realizovaných exkurziách, v poskytnutí spotrebných predmetov, prístrojov a iných učebných pomôcok za účelom prehĺbenia názornosti pri vyučovaní odborných predmetov.

študijnom odbore 2413 K mechanik strojov a zariadení škola úzko spolupracuje s firmou KUENZ-SK v priemyselnom parku Kechnec, ako aj v MTH Renova s.r.o. . V zmysle uzavretej dohody o absolvovaní praktického vyučovania vybraní žiaci tretieho a štvrtého ročníka v uvedenom študijnom odbore sú zaradení na pracoviská organizácie za účelom získavania vedomostí a zručností v súlade s učebnými osnovami predmetu odborný výcvik. Žiaci sú ohodnotení finančnou odmenou za odvedenú prácu na prevádzkach spoločnosti.

 študijnom odbore 3759 K komerčný pracovník v doprave absolvujú žiaci štvrtého ročníka v zmysle podpísanej dohody hodiny praktického vyučovania na pracoviskách Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.Náplňou práce žiakov je najmä využitie výpočtovej techniky v informačných systémoch pre osobnú prepravu, účtovníctvo v železničnej preprave, získavanie informácií o medzinárodných podmienkach pri preprave osôb, okrem iného aj reklamácie cestovného. Škola tiež úzko spolupracuje so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s., a tiež so Železnicami Slovenskej republiky.

študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch absolvujú žiaci odborný výcvik na prevádzkach cestovných kancelárií, reklamných agentúr, hotelov a reštaurácií v Košiciach. Škola má dlhoročne zazmluvnenú spoluprácu s vybranými hotelmi, reklamnými agentúrami, cestovnými kanceláriamipri zabezpečení odborného výcviku žiakov. Obsahom vzdelávania je získavanie praktických zručností v nadväznosti na získané teoretické vedomosti v súlade s učebnými osnovami v uvedenom študijnom odbore.

Motivačné aktivity pre žiakov
 

Odborný výcvik sa realizuje za výhodných podmienok pre žiakov na pracoviskách firiem s ponukou zamestnania po ukončení školy. 
 
Mesačná odmena  do 100 € pre žiakov vo vybraných odboroch a ročníkoch – už od prvého ročníka podľa priemeru a dochádzky žiaka.
 
Možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a zváračský preukaz. 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria