Navigácia

Výchovné poradenstvo na SOŠŽ Školský psychológ Špeciálny pedagóg

Výchovné poradenstvo

Výchovné poradenstvo na SOŠŽ

Koordinátorka prevencie:  Mgr. Eva Mryglotová

Kontakt:  mryglotova@gmail.com

Telefón:  : 055/6228363 kl. 304

 

Stredoškolské štipendiá:  RNDr. Viera Švedová

Kontakt:   svedovav@gmail.com

Telefón: 055/6228363 kl. 306

Kabinet č.306

Aktuálne informácie a tlačivá nájdete na stránke

http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381

 

Úlohy výchovného poradcu:

 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a voblasti prevencie problémového správania sa žiakov
 • poskytuje konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom a učiteľom
 • sprostredkováva prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti – psychologické poradne  a špeciálno-pedagogické  poradne

Obsahom práce výchovného poradcu v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

 1. s vedením školy
 2. so školským psychológom
 3. s koordinátorom  prevencie
 4. s pedagógmi
 5. s triednymi učiteľmi
 6. so žiakmi (práca s nadanými, integrovanými alebo problémovými deťmi )
 7. s rodičmi
 8. s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
 9. s vysokými školami (poskytovanie informácií, návšteva jednotlivých škôl, prezentácia)
 10. vykonáva príslušnú administratívnu agendu žiakov s individuálnou integráciou

Odkazy:

 • Informačno-metodický materiál „ Žiak s poruchami správania sa.“

https://www.minedu.sk/data/att/7771.pdf

 • Ministerstvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

http://www.minedu.sk/

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria