Navigácia

Dĺžka štúdia: 4 roky pre študijné odbory a 3 roky pre učebné odbory ŠkVP 2413 K mechanik strojov a zariadení 2697 K mechanik elektrotechnik 3759 K komerčný pracovník v doprave 6405 K pracovník marketingu 2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 3757 L 05 dopravná prevádzka, obchodná činnosť železníc 2675 L 02 elektrotechnika, výroba a prevádzka strojov a zariadení 2417 L prevádzka strojov a zariadení LETAK ODBOROV Železničný semafor: Rozhovor s absolventom duálneho vzdelávania

Študijné a učebné odbory

Dĺžka štúdia: 4 roky pre študijné odbory a 3 roky pre učebné odbory

 

Ponúkame Vám štúdium v nasledujúcich študijných odboroch:

Absolvent získa: maturitné vysvedčenie a výučný list

Dĺžka štúdia: 4 roky

 

2413 K mechanik strojov a zariadení (školský vzdelávací program SOŠ železničnej Košice)

 •           výroba a montáž strojových súčiastok
 •           oprava strojárskych výrobkov a odstraňovanie porúch na strojoch a zariadeniach

 

2697 K  mechanik elektrotechnik (absolvent získa odbornú spôsobilosť v elektrotechnike)

    - pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti silnoprúdovej techniky

 • kolský vzdelávací program SOŠ železničnej Košice)
 •        navíjanie strojov točivých i netočivých
 •        údržba elektrických strojov
 •        montáž, nastavenie, opravy, skúšanie silnoprúdových zariadení všetkého druhu
 •        domová a bytová elektroinštalácia

 

- ​pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky  

 •      výroba, montáž, údržba a opravy všetkých druhov zabezpečovacích a telekomunikačných zariadení na železnici
 •      výstavba a udržovanie nadzemných a káblových vedení a vnútorných slaboprúdových rozvodov, montáž, údržba
 •      opravy, nastavovanie a oživovanie zariadení telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky

 

3759 K  komerčný pracovník v doprave 

 

Pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti železničnej dopravy (aj pre dievčatá)

 •      odborná príprava z výpočtovej techniky, techniky administratívy a ďalších odborných predmetov
 •      a odborného výcviku so zameraním na prepravno - obchodnú, colnú a špedičnú činnosť

 

Pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti logistika v doprave

 •       odborná príprava z výpočtovej techniky, techniky administratívy, odborných  predmetov
 •       a odborného výcviku so zameraním na prepravno – obchodnú činnosť

 

3758 K  operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 

Pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti železničnej dopravy (aj pre dievčatá)

 •      odborná príprava zo železničnej dopravy a železničnej prepravy, oznamovacej  a zabezpečovacej techniky, ekonomiky, techniky administratívy a ďalších odborných predmetov
 •      a odborného výcviku so zameraním na železničnú prevádzku, príprava pre profesie na ŽSR : výpravca, dozorca prevádzky, komandujúci, technológ, prevádzkový dispečer, kontrolný dispečer,kontrolór dopravy, dopravný námestník.

 

6405 K  pracovník marketingu – cestovný ruch 

(školský vzdelávací program SOŠ železničnej Košice)

 •      cestovný ruch
 •      praktický marketing v poskytovaní služieb

 

 

 

...ďaľej Vám ponúkame štúdium v nasledujúcich učebných odboroch:

 

Absolvent získa: vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list

Dĺžka štúdia: 3 roky2464 H strojný mechanik

 

 •          absolvent získa oprávnenie pre zváranie - zváračšký preukaz
 •         pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti traťových montáží
 •          ručné spracovanie technických materiálov, ich príprava predďalším spracovaním
 •          diagnostika prevádzkových porúch, stanovanie ich príčin a postup odstránenia
 •          údržba a opravy konštrukcií strojov a zariadení, ich montáž a demontáž 
 •          odborné a náročné montáže a opravárenské práce zložitých koľajových konštrukcií, najmä výhybiek
 •          zhotovovanie niektorých častí koľajových konštrukcií
 •          pripravujúci sa na výkon povolania v oblasti traťových strojov
 •          obsluha, riadenie a údržba traťových strojov pri vykonávaní stavby, údržby a rekonštrukcie železničných tratí
 •          absolvent získa oprávnenie pre zváranie - zváračšký preukaz2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia

                                     opravy a kontroly rušňov

 

 •         vykonávanie opráv lokomotív, motorových vozňov, vozňov a ich príslušenstva

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

 

 •           montáž, inštalácia, skúšanie, údržba a opravy elektro energetických zariadení, elektro rozvodných sietí a káblových rozvodov, rozvodní, elektrických strojov a elektrických zariadení všetkého druhu
 •         domová a bytová inštalácia
 •         výroba, zostavovanie, údržba a skúšanie elektrických strojov a elektrickej výzbroje všetkého druhu
 •         opravy elektrických častí koľajových vozidiel


 

3762 H železničiar
 

 

 •           pracovné činnosti v dopravnej prevádzke s možnosťou uplatnenia ako: dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, sprievodca nákladných vlakov, vlakvedúci nákladnej dopravy, strážnik oddielu, tranzitér, signalista
 •         pracovné činnosti v prepravnej prevádzke s možnosťou uplatnenia ako: skladník, komerčný pracovník, sprievodca osobných vlakov, vlakvedúci osobnej dopravy, informátor

 

 

Vaše možnosti po ukončení štúdia:

 •       v študijných odboroch – možnosť pokračovať v štúdiu na vysokých školách
 •       uplatnenie Vašej odbornosti v štátnom i súkromnom sektore
 •       získať odbornú spôsobilosť v elektrotechnike
 •       získať zváračský preukaz

 

 

Ponúkame Vám aj

štúdium popri zamestnaní

 

 •         pre absolventov 3 ročných učebných odborov strojárskych, slaboprúdarských, silnoprúdarských a odboru železničiar ukončené maturitnou skúškou
 •         možnosť získať výučný list v učebných odboroch – aj pre absolventov základných škôl

 

V odboroch:

2417 L prevádzka strojov a zariadení

2675 L elektrotechnika, absolvent získa odbornú spôsobilosť v elektrotechnike

2676 L zariadenia oznamovacej techniky, absolvent získa odbornú spôsobilosť v elektrotechnike

3757 L prevádzka a ekonomika dopravy

Prihláška na externé štúdium: klik sem

 

 

Vzor:

 

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košice

 

Prihláška na externé štúdium

 

 Meno a priezvisko:

 Dátum narodenia:

 Rodné číslo:

 Miesto narodenia:

 Okres:

 Kraj:

 Adresa bydliska:

 PSČ:

 Tel. č.

 Email :

 Najvyššie ukončené vzdelanie (s maturitou , bez maturity):

 Názov ukončenej školy a odboru:

 

 Prihlasujem sa na štúdium            maturitné / výučný list           podčiarknite

 Študijný odbor / učebný odbor:

 externá forma  áno / nie

 

 Uchádzači o štúdium v študijnom odbore – maturita budú pozvaní na prijímaciu skúšku z jazyka  slovenského a z matematiky posledný augustový týždeň.

 

       
 

 

                                                                                                         

 

Povinné prílohy:

-   kópia vysvedčenia o ukončenom vzdelaní (základná škola, stredná škola, výučný list, maturita)

 

 

V ......................., dňa ................                                                       .......................................................

                                                                                                                     podpis uchádzača

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria