Navigácia

Kritériá na prijatie Kritériá na prijatie v duálnom systéme Výsledky prijímacieho konania - 1. termín Výsledky prijímacieho konania - 2. termín Poradie prijatých uchádzačov

Prijímacie pohovory

Kritériá na prijatie

Prijímacie pohovory pre školský rok 2019/ 2020

 K R I T É R I A

na prijatie do 1. ročníka

 

        V súlade so Zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oddiel tretí o prijímaní na vzdelávanie v stredných školách, podľa §65 cit. zákona  riaditeľ SOŠ železničnej v Košiciach stanovuje nasledovné kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov: 

 

 riaditeľ školy prijíma všetkých uchádzačov o štúdium

takto:

  

 • Bez prijímacej skúšky budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ  dosiahli v predmete SJL a MAT samostatne úspešnosť najmenej 90%. (v súlade s §65 ods. 4 cit. zákona)
 • Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači o štúdium v trojročných učebných odboroch – štúdium vo vzdelávacom programe stredné odborné vzdelávanie – viď. tabuľku učebných odborov str. 5. (v súlade s §65 ods. 3 cit. zákona)
 • Uchádzači o štúdium v štvorročných študijných odboroch budú prijatí na základe počtu bodov získaných za dosiahnuté výsledky na ZŠ a za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

-          7. – 8. ročník – koncoročné hodnotenie  a 9. ročník – polročné hodnotenie.

 • Započítava sa bodové ohodnotenie výsledkov dosiahnutých v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka. 
 • Pre každý študijný odbor / odborné zameranie bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov podľa počtu získaných bodov.
 • Poradie uchádzačov v rámci týchto zoznamov sa určí podľa bodového zisku za výsledky na ZŠ a celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka a za prijímaciu skúšku.
 • Poradové číslo 1 získa uchádzač s najvyšším počtom bodov a najnižšie poradové číslo dostane uchádzač s najnižším počtom získaných bodov.
 • Plánovaný počet prijatých žiakov na jednotlivé študijné odbory / odborné zamerania udáva tabuľka.
  viď. – PLÁNOVANÉ VÝKONY .

 

 

Termín prijímacieho konania:

 

1.     termín prvého kola 13. mája 2019 (pondelok)

2.     termín prvého kola  16. mája 2019 (štvrtok)

 

            18. júna 2018 (utorok) 2. kolo prijímacích skúšok

 

Uchádzači o štúdium v SOŠ železničnej podávajú prihlášku na štúdium prostredníctvom riaditeľa ZŠ
v termíne 
do 20. apríla 2019.

 

- uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku na štúdium priamo na strednú školu železničnú, (jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval; ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie).

 

Uchádzačom, ktorí získajú rovnaký počet bodov po prijímacom konaní sa priradí poradie podľa nasledovných pomocných kritérií:

Prednostne bude prijatý žiak, ktorý:

 • má lepšie známky z matematiky v hodnotenom období – v 7. – 9.ročníku (dosiahne nižší súčet známok z MAT).
 • má lepšie známky zo slovenského jazyka a literatúry v hodnotenom období – v 7. – 9.ročníku (dosiahne nižší súčet známok zo SJL).
 • dosiahol lepšie celkové hodnotenie v celoštátnom testovaní žiakov za 9.ročník (bude mať vyšší celkový súčet dosiahnutých bodov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky).
 • V prípade vyššieho záujmu uchádzačov o daný študijný odbor,  bude neumiestneným uchádzačom ponúknutá možnosť štúdia v podobnom študijnom odbore, v ktorom sú voľné miesta.
 • V prípade naplnenia počtov v študijných odboroch, bude neumiestneným uchádzačom o štúdium ponúknutá možnosť štúdia v príbuznom učebnom odbore.

 

Kritérium prijatia zo slovenského jazyka a literatúry

 Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

-          písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).

-          individuálnym ústnym pohovorom – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor.

 

Kritérium prijatia z matematiky

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

-          písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami. Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom teste dosiahne najmenej 30 %  (max.100).

-          ak žiak dosiahne menej ako 30 %, bude mu umožnené vykonať ústnu skúšku individuálne.  Jej cieľom bude zistiť mieru matematických vedomostí a zručností.

  

Prijímacie pohovory

pre školský rok 2019 / 2020

Pridelenie bodových hodnôt za priemery na ZŠ

  

Priemer od

Priemer do

Body za 9.roč. (1/2 r.)

Body za 8.roč.

Body za 7.roč.

1.00

1.10

30

30

30

1.11

1.20

28

28

28

1.21

1.30

26

26

26

1.31

1.40

24

24

24

1.41

1.50

22

22

22

1.51

1.60

20

20

20

1.61

1.70

18

18

18

1.71

1.80

16

16

16

1.81

1.90

14

14

14

1.91

2.00

12

12

12

2.01

2.25

10

10

10

2.26

2.50

8

8

8

2.51

3.00

6

6

6

3.01

3.50

3

3

3

3.51

4.9

0

0

0

 

Maximálny počet bodov za študijné výsledky na ZŠ: 3 x 30 bodov = 90 bodov

 

 

Pridelenie počtu bodov za testovanie žiakov deviatych ročníkov

 

% úspešnosť

slovenský jazyk a literatúra

matematika

0 – 15 %

15

15

16 – 30 %

30

30

31 – 45 %

45

45

46 – 60 %

60

60

61 – 75 %

75

75

76 – 89 %

90

90

90% - 100%

Uchádzač prijatý bez prijímacej skúšky

 

Maximálny počet bodov za testovanie deviatakov: 2 x 90 bodov = 180 bodov

 

PLÁNOVANÉ VÝKONY

denné štúdium

 

študijný odbor

názov odboru

počet tried

počet žiakov

2413 K

mechanik strojov a zariadení

duálne vzdelávanie

1

22

2697 K

mechanik elektrotechnik

duálne vzdelávanie

2

37

6405 K

pracovník marketingu

1

14

3759 K

komerčný pracovník v doprave

14

učebný odbor

názov odboru

počet tried

počet žiakov

2464 H

strojný mechanik

duálne vzdelávanie

1

8

2683 H 11

elektromechanik

silnoprúdová technika

duálne vzdelávanie

8

3762 H

železničiar

duálne vzdelávanie

8

 

 V Košiciach dňa: 17.12.2018

 

                                                                                                          RNDr. Vladimír Korček

                                                                                                                          Riaditeľ

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - RNDr. Vladimír Korček, riaditeľ školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

  +421 55 6221937 - Ing.Jana Lenhardtová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

Fotogaléria