Navigácia

Kolektívna zmluva Zmluvy a faktúry

Kolektívna zmluva

Kolektivna_zmluva_2021.pdf

****

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

na rok 2021

uzatvorená

medzi zmluvnými stranami:

Základná organizácia Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy

Strednej odbornej školy železničnej, so sídlom v Košiciach,

zastúpená predsedom Výboru ZO OZ

Bc. Jánom Sedlákom

(ďalej len "odborová organizácia")

a

Stredná odborná škola železničná, so sídlom v Košiciach,

zastúpená riaditeľkou školy

Ing. Janou Lenhardtovou

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Uznanie odborovej organizácie, zamestnávateľa a použitie skratiek

 

1.      Zamestnávateľ uznáva podľa § 231 a § 232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

2.      Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia Zákonník práce skratka "ZP", namiesto označenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme skratka "VZ", namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ" a namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa skratka "KZ VS".

 

                                                                          Článok 2

Pôsobnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

1.        Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

2.        Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ak nie je v nej dohodnuté inak. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

3.        Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 1.4. 2021 a končí dňom podpísania novej KZ oprávnenými zástupcami zmluvných strán, najneskôr 31.3.2022.

 

Článok 3

Zmena Kolektívnej zmluvy

 

1.        KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán a na základe

       písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Na návrh je druhá strana

       povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdŕžania návrhu. Dohodnuté zmeny

       sa označia ako doplnok ku KZ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené.

2.        Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ aj v prípade ak

       to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok 4

Uschovanie kolektívnej zmluvy

 

1.      Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

Článok 5

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

      Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto KZ, aby jeden exemplár

      zmluvy bol k dispozícii na každom úseku školy, ako aj web stránke školy.

 

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

Článok 6

Pracovné podmienky a platové podmienky

 

1.      Pracovný čas zamestnancov je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 36 a 1/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke má pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne. Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.

2.      Zamestnávateľ realizuje platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení dohodnutých v KZ VS na rok 2021 a Kritérií poskytovania osobných príplatkov a odmeňovania.

3.      Zástupcovia zmluvných strán na základe vzájomnej dohody, v zmysle §48, odsek 4, písmeno d) Zákonníka práce v platnom znení, stanovujú pracovné pozície, u ktorých je možné opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú v časovom období dlhšom než dva roky takto:                 a.)  Pracovná pozícia : pomocný denný vychovávateľ                                                                      b.)  Pracovná pozícia : pomocný nočný vychovávateľ                                                             Potreba takejto úpravy vyplýva z charakteru práce a potreby výkonu týchto prác u zamestnávateľa.

4.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne, príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).

5.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v dvojzmennej prevádzke pri splnení zákonných podmienok príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).

6.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke pri splnení zákonných podmienok príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).

7.      Z usporených mzdových prostriedkov, ktoré vzniknú z dôvodu PN, OČR, pracovného voľna bez náhrady mzdy, budú vyplatené odmeny zamestnancom, ktorí plnili pracovné povinnosti za neprítomného zamestnanca. Na vyplatenie takýchto odmien bude použitých minimálne 50% z usporených mzdových prostriedkov. Zvyšnú časť takto usporených mzdových prostriedkov využijú úseky školy podľa rozhodnutia riaditeľa školy.

   

Článok 7

Odmeny

 

1.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 100 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle viac ako 5 rokov v SOŠ železničnej.

2.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 50 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle menej ako 5 rokov v SOŠ železničnej.

3.      Zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak pracovný pomer zamestnanca ku dňu vzniku nároku (t.j.ku dňu dovŕšenia veku 50 rokov) netrval 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne pomery sa neprihliada).

4.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 100 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle viac ako 5 rokov v SOŠ železničnej.

5.      Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 50 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle menej ako 5 rokov v SOŠ železničnej.

6.      Zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku, ak pracovný pomer zamestnanca ku dňu vzniku nároku (t.j.ku dňu dovŕšenia veku 60 rokov) netrval 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne pomery sa neprihliada).

7.       Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej šesť mesiacov odmenu podľa (§ 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní odmenu 100 €, nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba, a zamestnancovi ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.

  

Článok 8

Výplata platu a zrážky zo mzdy

 

1.      Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr do jedenásť pracovných dní po skončení predchádzajúceho mesiaca.

2.      Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobný účet zamestnanca, ktorý si zriadi v peňažnom ústave podľa vlastného výberu.

3.      Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca - člena odborovej organizácie vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena, v prospech OZ PŠaV na Slovensku.

4.      Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť zamestnávateľovi na splnenie jeho povinnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku všetky zúčtovacie údaje.

 

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z

dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce odstupné nad rozsah    podľa podmienok ustanovených v § 76. ods. 2 ZP v sume jeho platu.

 1. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) ) Zákonníka práce, alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné nad rozsah  podľa podmienok ustanovených v § 76. ods. 2 ZP v sume jeho platu.
 2. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné nad rozsah ustanovený v § 76 písm.a ods. 2 ZP najmenej v sume jedného funkčného platu zamestnanca, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
 3. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné nad rozsah ustanovený v § 76 písm.a ods. 2 ZP v sume jedného funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
 4. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP.

 

 

Článok 10

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

 

 Zmluvné strany sa dohodli, že výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové                poistenie zamestnancov alebo doplnkové dôchodkové sporenie sa stanovuje takto: Zamestnávateľ prispeje zamestnancovi – poistencovi na DDS mesačne sumou vo výške najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnanca.

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 11

Riešenie kolektívnych sporov

 

1.      Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

2.      Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

3.      Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, využiť na základe spoločnej dohody rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor a použiť ustanovenia článku 11.

 

                                                                           Článok 12

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

1.      Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy na súde, bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

2.      Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, podľa zákona o sťažnostiach.

 

Článok 13

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej     činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie.

  

Článok 14

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

 

1.      Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v pracovnoprávnej oblasti v rozsahu, ako mu vyplývajú zo ZP, VZ a ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť.

2.      Zamestnávateľ sa zaväzuje uvoľňovať zamestnancov na výkon funkcie v odborovom orgáne na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy. Za potrebný čas výkonu funkcie nebude vyžadovať od odborového orgánu refundáciu mzdy. Za výkon funkcie, členstvo a činnosť v odboroch zamestnávateľ nebude vyvodzovať žiadne postihy. Opatrenia, ktoré by mohli poškodzovať v pracovnoprávnych vzťahoch člena výboru ZO OZ a zástupcu zamestnancov pre BOZP s výnimkou vážneho porušenia pracovnej disciplíny prerokuje zamestnávateľ s výborom ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej.

                                                                                             

Článok 15

Záväzky odborovej organizácie

 

1.      Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny zmier
so zamestnávateľom podľa článku 11 tejto KZ.

2.      Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho zmieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

3.      Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

Článok 16

Vzťahy medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou

 

1.      Predseda ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej bude podľa potreby prizývaný na porady vedenia školy, najmä na porady, na ktorých sa budú prerokovávať otázky personálne, delenie finančných prostriedkov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, otázky týkajúce sa pracovných podmienok zamestnancov, racionalizačných, resp. organizačných opatrení.

 

Článok 17

Zdravotná starostlivosť

 

     Zamestnávateľ sa zaväzuje :

1.   plniť ustanovenia Zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

2.   vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle § 19 Zákona č. 124/2006 Z.z.

      a zabezpečiť jeho vyškolenie z tejto problematiky.

3.   vybaviť pracoviska a zamestnancov príslušnými OOPP a hygienickými potrebami.

4.   zabezpečiť vybavenie lekárničiek prvej pomoci zdravotníckym materiálom.

5.   zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky v spolupráci s PZS v zmysle platnej legislatívy.

6.   1x ročne hodnotiť plnenie úloh na úseku BOZP, PO a CO na porade vedenia v súvislosti

      s plnením úloh KZ.

7.   v prípade závažných, alebo smrteľných úrazov, resp. chorôb z povolania, sa poverený člen

      zástupcov zamestnancov zúčastňuje na vyšetrovaní príčin týchto úrazov.

8.   pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je výška náhrady príjmu v období: od

  prvého dňa dočasnej pracovnej neschopností do tretieho dňa 45% denného vymeriavacieho         základu     a od štvrtého do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 60 % denného vymeriavacieho základu (§ 8 ods.2 zák.č. 462/2003 Z.z.)

 

Článok 18

Prekážky v práci

 

1.      Nad rozsah nároku zamestnancov uvedeného v § 141 ZP sa poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy nasledovne:

a)      na jeden deň pri úmrtí zaťa alebo nevesty, v prípade ak zamestnanec obstaráva                 pohreb  týchto osôb, má nárok na ďalší deň pracovného voľna,

b)      na promóciu zamestnanca a dieťaťa  zamestnanca na jeden deň,

c)      na prípravu svadby zamestnanca a dieťaťa zamestnanca na jeden deň.

 

Článok 19

Stravovanie

 

1.   Zamestnávateľ sa zaväzuje podľa § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných

      zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich

      blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou tých

      ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

2.   Zamestnávateľ sa zaväzuje, že nebude pokladať za porušenie pracovnej disciplíny, ak

      zamestnanec nedodrží 30 minútovú prestávku na jedenie z dôvodu dochádzky do vzdialenej

      výdajne stravy, za predpokladu, že si zvýšený čas na prestávku nadpracuje.

3.   Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného

      nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení alebo zabezpečí stravovanie pre svojich

      zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie

      sprostredkovať stravovacie služby. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce

      dlhší ako štyri hodiny.

4.   Zamestnávateľ zabezpečí náhradné stravovanie formou stravovacích poukážok, alebo formou finančného príspevku  zamestnancom za podmienok upravených v internej smernici.

5.   Zamestnávateľ umožní stravovanie dôchodcom, ktorí skončili na SOŠ železničnej pracovný pomer

      v súvislosti s prvým odchodom na starobný dôchodok, za cenu stravného zamestnanca zvýšeného

      o príspevok poskytovaný zo sociálneho fondu.

6.   Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie zo sociálneho fondu sumou 0,20 eur na

jedno jedlo.

Článok 20

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

1.  Zamestnanci sú povinní sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon funkcie

2.  Zamestnávateľ umožňuje účasť na školeniach s cieľom prehlbovania kvalifikácie

 

Článok 21

Využívanie priestorov stravovacieho zariadenia, športovej arény a chaty na Šírave

 

1.      Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory stravovacieho zariadenia pri životných a pracovných jubileách za podmienok dohodnutých s riaditeľom stravovacieho zariadenia.

2.      Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory športovej arény za podmienok dohodnutých s riaditeľom školy.

3.      Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory chaty na Šírave za podmienok dohodnutých s riaditeľom školy.

 

Článok 22

Sociálny fond

 

      Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje ako súčet povinného prídelu a   prídelu podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 152/94 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len ZSF).

1.      Povinný prídel je vo výške 1 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ďalší prídel podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 152/1994 Z. z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov je 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Celkom pre rok 2020 je tvorba sociálneho fondu 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

2.      Tvorba a použitie sociálneho fondu tvorí samostatnú prílohu tejto KZ na príslušný kalendárny rok (Príloha č. 2).

3.      Zmluvné strany sa dohodli na pravidlách pre poskytovanie príspevku zo sociálneho fondu

-        na stravovanie,

-        na dopravu do zamestnania a späť,

-        na spoločný obed, rekreácie a služby,

-        na sociálnu výpomoc,

-        úmrtie zamestnanca

-        narodenie dieťaťa zamestnanca

 

 

Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

 

Článok 23

Záverečné ustanovenia

 

1.      Zmluvné strany sa dohodli polročne vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej zmluvy písomne formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy.

2.      Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom podpísanom exemplári.

3.      Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

V Košiciach dňa  03.03.2021

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ján SEDLÁK

Ing. Jana Lenhardtová

predseda výboru

riaditeľka

ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej

SOŠ železničná

 

 

 Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve

 

Menný zoznam členov výboru ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej

  

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Dátum zvolenia

1.

Bc. Ján Sedlák

predseda výboru

 30. 8 .2018

2.

Bc. Eva Matejovská

hospodár

 30. 8 .2018

 3.

Mgr. Stanislav Zurko

 BOZP

  30. 8 .2018

 

 

 

 Príloha č.2 ku Kolektívnej zmluve

 

Sociálny fond – zásady tvorby a použitia pre rok 2021

  

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

1.        Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „SF“) v pôsobnosti zamestnávateľa.

2.        V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a zamestnancami.

3.        Nevyčerpané finančné prostriedky SF sa prevádzajú do nasledujúceho roka.

4.        Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom zamestnávateľ prejedná vo vedení organizácie po predchádzajúcom preukázateľnom písomnom pripomienkovaní z jednotlivých úsekov SOŠ železničnej.

5.        Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu platu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca vo forme preddavkov z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny mesiac vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa sociálny fond tvorí. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

 

Čl. II

Tvorba sociálneho fondu na rok 2021

 

      Sociálny fond na rok 2021 sa tvorí ako súhrn: 

a)  povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov vo výške 1 %  zo základu uvedeného v § 4 ods. 1
zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF určeného súhrnom funkčných platov zamestnancov pri výkone verejnej služby, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Za mzdu sa nepovažujú náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny, ktoré nevyplývajú z pracovného a služobného pomeru zamestnanca a odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti a

b)  ďalšieho prídelu podľa § 3 ods. 1 písmeno b) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov vo výške 0,05 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF v znení neskorších predpisov a v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2020.

  

zostatok na účte SF k 31. 12. 2020

2 616,14       

povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov

8.117,07      

ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písmeno b1) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov

   405,85       

Predpokladaný príjem do SF v roku 2021

8.522,92       

 

  

Čl. III

Výdavky zo  sociálneho fondu na rok 2021

 

1.                  Výdavky zo  SF podľa  § 3 ods. 1 písmeno a) a b1) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

 

 

1.

príspevok na stravovanie

            2.200 €

2.

príspevok na dopravu do zamestnania a späť

             2.900 €

3.

príspevok na spoločný obed, rekreácie a služby

             4.100 €

4.

sociálna výpomoc

       1.039,06  

5.

6.    

 

pohreb zamestnanca

narodenie dieťaťa  zamestnanca

               600 €

               300 €

SPOLU  výdavky na rok 2021:                                            

      11.139,06 €            

 

2.                  Výdavky zo  SF podľa  § 3 ods. 1 písmeno b2) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

Čl. IV

Použitie  sociálneho fondu na rok 2021

 

Použitie prostriedkov zo SF vytvorených podľa § 3 ods. 1 písmeno a) a b1)
zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

1.                  Príspevok na stravovanie :

Zamestnávateľ prispieva každému zamestnancovi na stravovanie nad rámec všeobecne záväzných predpisov, a to vo výške 0,20 € na 1 hlavné jedlo (obed alebo večeru).

2.          Príspevok na dopravu do zamestnania a späť

 Zamestnávateľ poskytuje príspevok na dopravu do zamestnania a späť za týchto podmienok:

a)       Výška príspevku je 40,00 €

b)        Príspevok je poskytovaný jedenkrát ročne, spravidla súčasne so mzdou za mesiac október aktuálneho kalendárneho roka.

c)        Nárok na príspevok vzniká každému zamestnancovi pracujúcemu u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy ( tj. nie na dohodu), ktorého pracovný pomer ku dňu výplaty trvá minimálne 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne vzťahy sa neprihliada). V prípade opätovne dohodnutých pracovných pomerov v zmysle čl. 6 bodu 3 tejto KZ sa na tieto pracovné pomery nahliada, ako by trvali kontinuálne a na prerušenie kratšie než 3 mesiace sa neprihliada.

d)        Zamestnanec nie je ku dňu výplaty príspevku práceneschopný dlhšie než 52 týždňov.                                                                                                       

e)        Pokyn k výplate schvaľuje riaditeľ školy. Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

3.          Príspevok na  rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu       

       pracovnej sily  

            Zamestnávateľ poskytuje príspevok za týchto podmienok:

a)      Výška príspevku je 40,00

b)      Príspevok je poskytovaný jedenkrát ročne, spravila súčasne so mzdou za mesiac jún aktuálneho kalendárneho roka.

c)      Nárok na príspevok vzniká každému zamestnancovi pracujúcemu u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy ( tj. nie na dohodu), ktorého pracovný pomer ku dňu výplaty trvá minimálne 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne vzťahy sa neprihliada).

d)      V prípade opätovne dohodnutých pracovných pomerov v zmysle bodu č. 6, ods. 3 platnej Kolektívnej zmluvy sa na tieto pracovné pomery nahliada ako by trvali kontinuálne a na prerušenie kratšie než 3 mesiace sa neprihliada.

e)       Pokyn k výplate schvaľuje riaditeľ školy. Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

4.         Príspevok na  spoločný obed.

Zamestnávateľ poskytuje najviac dvakrát ročne príspevok vo výške maximálne 6,00 €
na spoločný obed v školskej jedálni každému zamestnancovi, ktorý sa ho zúčastní. Zoznam                   zamestnancov zúčastnených na spoločnom obede poskytne vedúca školskej jedálne. Prehľad o poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

.

5.            Sociálna výpomoc

Zamestnávateľ poskytne príspevok každému zamestnancovi na sociálnu výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pri dosiahnutí súvislej práceneschopnosti:

§  60 kalendárnych dní

67 €

§  90 kalendárnych dní

133 €

§  120 kalendárnych dní

200 €

§  150 a viac kalendárnych dní

266 €

 

Výplatu sociálnej výpomoci je možné  realizovať v uvedených dávkach  po skončení trvania práceneschopnosti pri splnení podmienky počtu dní práceneschopnosti. V prípade, ak práceneschopnosť trvá súvisle viac ako 183 dní je možné písomne požiadať zamestnávateľa o sociálnu výpomoc aj napriek ďalej prebiehajúcej práceneschopnosti.

Ak práceneschopnosť u zamestnanca pokračuje ešte z predchádzajúceho roka, považuje sa pre výplatu sociálnej výpomoci za jednu práceneschopnosť.                                                    Výška sociálnej výpomoci z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nemôže v príslušnom kalendárnom roku presiahnuť celkovú čiastku 266 €.

Prehľad zamestnancov o takto poskytnutom príspevku na sociálnu výpomoc bude evidovať personálna a mzdová účtovníčka.

*****************************************************************

KOLEKTÍVNA ZMLUVA

na rok 2020

uzatvorená

medzi zmluvnými stranami:

Základná organizácia Odborového združenia pracovníkov školstva a vedy

Strednej odbornej školy železničnej, so sídlom v Košiciach,

zastúpená predsedom Výboru ZO OZ

Bc. Jánom Sedlákom

(ďalej len "odborová organizácia")

a

Stredná odborná škola železničná, so sídlom v Košiciach,

zastúpená riaditeľkou školy

Ing. Janou Lenhardtovou

(ďalej len „zamestnávateľ“)

 

Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Uznanie odborovej organizácie, zamestnávateľa a použitie skratiek

 

 1. Zamestnávateľ uznáva podľa § 231 a § 232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.
 2. Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie "zmluvné strany", namiesto označenia kolektívna zmluva skratka "KZ", namiesto označenia Zákonník práce skratka "ZP", namiesto označenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme skratka "VZ", namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka "OVZ" a namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa skratka "KZ VS".

 

Článok 2

Pôsobnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

 1. Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.
 2. Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas, ak nie je v nej dohodnuté inak. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 3. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 17.3.2020 a končí dňom podpísania novej KZ oprávnenými zástupcami zmluvných strán, najneskôr 31.3.2021.

 

Čl.3

Zmena Kolektívnej zmluvy

 

 1. KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode zmluvných strán a na základe

       písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Na návrh je druhá strana

       povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa obdŕžania návrhu. Dohodnuté zmeny

       sa označia ako doplnok ku KZ a číslujú sa v poradí, v akom sú uzatvorené.

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť ustanovenia KZ aj v prípade ak

       to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

Článok 4

Uschovanie kolektívnej zmluvy

 

 1. Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

Článok 5

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

      Zamestnávateľ zabezpečí do 15 dní od podpísania tejto KZ, aby jeden exemplár

      zmluvy bol k dispozícii na každom úseku školy, ako aj web stránke školy.

 

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

Článok 6

Pracovné podmienky a platové podmienky

 

 1. Pracovný čas zamestnancov je 37 a 1/2 hodiny týždenne. Zamestnanec, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v dvojzmennej prevádzke, má pracovný čas 36 a 1/4 hodiny týždenne a vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo nepretržitej prevádzke má pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne. Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.
 2. Zamestnávateľ realizuje platové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení dohodnutých v KZ VS na rok 2020 a Kritérií poskytovania osobných príplatkov a odmeňovania.
 3. Zástupcovia zmluvných strán na základe vzájomnej dohody, v zmysle §48, odsek 4, písmeno d) Zákonníka práce v platnom znení, stanovujú pracovné pozície, u ktorých je možné opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú v časovom období dlhšom než dva roky takto:                 a.)  Pracovná pozícia : pomocný denný vychovávateľ                                                                      b.)  Pracovná pozícia : pomocný nočný vychovávateľ                                                             Potreba takejto úpravy vyplýva z charakteru práce a potreby výkonu týchto prác u zamestnávateľa.
 4. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne, príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).
 5. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v dvojzmennej prevádzke pri splnení zákonných podmienok príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).
 6. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pracujúcemu v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke pri splnení zákonných podmienok príplatok za zmennosť v sume 13,50 € (§ 13 OVZ).
 7. Z usporených mzdových prostriedkov, ktoré vzniknú z dôvodu PN, OČR, pracovného voľna bez náhrady mzdy, budú vyplatené odmeny zamestnancom, ktorí plnili pracovné povinnosti za neprítomného zamestnanca. Na vyplatenie takýchto odmien bude použitých minimálne 50% z usporených mzdových prostriedkov. Zvyšnú časť takto usporených mzdových prostriedkov využijú úseky školy podľa rozhodnutia riaditeľa školy.

 

 

Článok 7

Odmeny

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 100 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle viac ako 5 rokov na SOŠ železničnej.
 2. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške 50 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle menej ako 5 rokov na SOŠ železničnej.
 3. Zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku, ak pracovný pomer zamestnanca ku dňu vzniku nároku (t.j.ku dňu dovŕšenia veku 50 rokov) netrval 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne pomery sa neprihliada).
 4. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 100 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle viac ako 5 rokov na SOŠ železničnej.
 5. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku vo výške 50 % jeho funkčného platu, ak zamestnanec odpracoval súvisle menej ako 5 rokov na SOŠ železničnej.
 6. Zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 60 rokov veku, ak pracovný pomer zamestnanca ku dňu vzniku nároku (t.j.ku dňu dovŕšenia veku 60 rokov) netrval 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne pomery sa neprihliada).

 

 

Článok 8

Výplata platu a zrážky zo mzdy

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr do jedenásť pracovných dní po skončení predchádzajúceho mesiaca.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobný účet zamestnanca, ktorý si zriadi v peňažnom ústave podľa vlastného výberu.
 3. Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca - člena odborovej organizácie vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena, v prospech OZ PŠaV na Slovensku.
 4. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť zamestnávateľovi na splnenie jeho povinnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku všetky zúčtovacie údaje.

 

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

 1. Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z

dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné  v sume zvýšenej o jeden priemerný mesačný plat voči podmienkam ustanovených v § 76. ods.1 ZP.

 1. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné v sume zvýšenej o jeden priemerný mesačný funkčný plat voči podmienkam ustanovených v § 76. ods. 2 ZP.
 2. Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného trojmesačného funkčného platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
 3. Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné  v sume jeho priemerného trojmesačného funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
 4. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1 ZP.

                                                                

 

Článok 10

Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie

 

 Zmluvné strany sa dohodli, že výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové                poistenie zamestnancov alebo doplnkové dôchodkové sporenie sa stanovuje takto: Zamestnávateľ prispeje zamestnancovi – poistencovi na DDS mesačne sumou vo výške najmenej 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnanca.

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

Článok 11

Riešenie kolektívnych sporov

 

 1. Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.
 2. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, využiť na základe spoločnej dohody rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor a použiť ustanovenia článku 11.

 

                                                                           Článok 12

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy na súde, bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať objektívne, podľa zákona o sťažnostiach.

 

Článok 13

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej     činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie.

 

Článok 14

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

 

 1. Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti v pracovnoprávnej oblasti v rozsahu, ako mu vyplývajú zo ZP, VZ a ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť.
 2. Zamestnávateľ sa zaväzuje uvoľňovať zamestnancov na výkon funkcie v odborovom orgáne na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy. Za potrebný čas výkonu funkcie nebude vyžadovať od odborového orgánu refundáciu mzdy. Za výkon funkcie, členstvo a činnosť v odboroch zamestnávateľ nebude vyvodzovať žiadne postihy. Opatrenia, ktoré by mohli poškodzovať v pracovnoprávnych vzťahoch člena výboru ZO OZ a zástupcu zamestnancov pre BOZP s výnimkou vážneho porušenia pracovnej disciplíny prerokuje zamestnávateľ s výborom ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej.

                 

                                                                             

Článok 15

Záväzky odborovej organizácie

 

 1. Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny zmier
  so zamestnávateľom podľa článku 11 tejto KZ.
 2. Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho zmieru z jej strany a zo strany zamestnancov.
 3. Odborová organizácia sa zaväzuje prizývať na zasadnutia svojich najvyšších orgánov zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

Článok 16

Vzťahy medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou

 

 1. Predseda ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej bude podľa potreby prizývaný na porady vedenia školy, najmä na porady, na ktorých sa budú prerokovávať otázky personálne, delenie finančných prostriedkov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, otázky týkajúce sa pracovných podmienok zamestnancov, racionalizačných, resp. organizačných opatrení.

 

Článok 17

Zdravotná starostlivosť

 

     Zamestnávateľ sa zaväzuje :

1.   plniť ustanovenia Zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov.

2.   vymenovať zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť v zmysle § 19 Zákona č. 124/2006 Z.z.

      a zabezpečiť jeho vyškolenie z tejto problematiky.

3.   vybaviť pracoviska a zamestnancov príslušnými OOPP a hygienickými potrebami.

4.   zabezpečiť vybavenie lekárničiek prvej pomoci zdravotníckym materiálom.

5.   zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky v spolupráci s PZS v zmysle platnej legislatívy.

6.   1x ročne hodnotiť plnenie úloh na úseku BOZP, PO a CO na porade vedenia v súvislosti

      s plnením úloh KZ.

7.   v prípade závažných, alebo smrteľných úrazov, resp. chorôb z povolania, sa poverený člen

      zástupcov zamestnancov zúčastňuje na vyšetrovaní príčin týchto úrazov.

8.   pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca je výška náhrady príjmu v období: od

  prvého dňa dočasnej pracovnej neschopností do tretieho dňa 45% denného vymeriavacieho         základu     a od štvrtého do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 60 % denného vymeriavacieho základu (§ 8 ods.2 zák.č. 462/2003 Z.z.)

 

 

Článok 18

Prekážky v práci

 

 1. Nad rozsah nároku zamestnancov uvedeného v § 141 ZP sa poskytne zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy nasledovne:
 1. na jeden deň pri úmrtí zaťa alebo nevesty, v prípade ak zamestnanec obstaráva                 pohreb  týchto osôb, má nárok na ďalší deň pracovného voľna,
 2. na promóciu zamestnanca a dieťaťa  zamestnanca na jeden deň,
 3. na prípravu svadby zamestnanca a dieťaťa zamestnanca na jeden deň.

 

 

 

 

 

Článok 19

Stravovanie

 

1.   Zamestnávateľ sa zaväzuje podľa § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných

      zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich

      blízkosti. Túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu, s výnimkou tých

      ktorí na svojom pravidelnom pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

2.   Zamestnávateľ zabezpečí stravovanie podaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného

      nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom zariadení alebo zabezpečí stravovanie pre svojich

      zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie

      sprostredkovať stravovacie služby. Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce

      dlhší ako štyri hodiny.

3.   Zamestnávateľ zabezpečí náhradné stravovanie formou stravovacích poukážok zamestnancom

      za podmienok uvedených v ZP.

4.   Zamestnávateľ umožní stravovanie dôchodcom, ktorí skončili na SOŠ železničnej pracovný pomer

      v súvislosti s prvým odchodom na starobný dôchodok, za cenu stravného zamestnanca zvýšeného

      o príspevok poskytovaný zo sociálneho fondu.

5.   Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie zo sociálneho fondu sumou 0,20 eur na

jedno jedlo.

 

Článok 20

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

1.  Zamestnanci sú povinní sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon funkcie

2.  Zamestnávateľ umožňuje účasť na školeniach s cieľom prehlbovania kvalifikácie

 

 

Článok 21

Využívanie priestorov stravovacieho zariadenia, športovej arény a chaty na Šírave

 

 1. Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory stravovacieho zariadenia pri životných a pracovných jubileách za podmienok dohodnutých s vedúcou ŠJ a súhlasom riaditeľky školy.
 2. Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory športovej arény za podmienok dohodnutých s riaditeľom školy.
 3. Zamestnávateľ umožní, ak nie sú prevádzkové prekážky, zamestnancom využívať priestory chaty na Šírave za podmienok dohodnutých s riaditeľkou školy.

 

Článok 22

Sociálny fond

 

      Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje ako súčet povinného prídelu a   prídelu podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 152/94 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len ZSF).

 1. Povinný prídel je vo výške 1 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Ďalší prídel podľa § 3 ods.1 písm. b) bod 1 zákona č. 152/1994 Z. z.
  o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov je 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. Celkom pre rok 2020 je tvorba sociálneho fondu 1,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 2. Tvorba a použitie sociálneho fondu tvorí samostatnú prílohu tejto KZ na príslušný kalendárny rok (Príloha č. 2).
 3. Zmluvné strany sa dohodli na pravidlách pre poskytovanie príspevku zo sociálneho fondu
   
  • na stravovanie,
  • na dopravu do zamestnania a späť,
  • na spoločný obed, rekreácie a služby,
  • na sociálnu výpomoc,
  • pri úmrtí zamestnanca
  • pri narodení dieťaťa zamestnanca

 

 

 

Štvrtá časť

Záverečné ustanovenia

 

Článok 23

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli polročne vykonávať hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej zmluvy písomne formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy.
 2. Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane po jednom podpísanom exemplári.
 3. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

 

V Košiciach dňa  13.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ján SEDLÁK, v.r.

Ing. Jana Lenhardtová, v.r.

predseda výboru

riaditeľka

ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej

SOŠ železničná

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 ku Kolektívnej zmluve

 

Menný zoznam členov výboru ZO OZ PŠaV SOŠ železničnej

 

 

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Dátum zvolenia

1.

Bc. Ján Sedlák

predseda výboru

 30. 8 .2018

2.

Bc. Eva Matejovská

hospodár

 30. 8 .2018

 3.

Mgr. Stanislav Zurko

 BOZP

  30. 8 .2018

 

 

 

 

Príloha č.2 ku Kolektívnej zmluve

 

Sociálny fond – zásady tvorby a použitia pre rok 2020

 

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto zásady upravujú tvorbu, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a zásady hospodárenia s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „SF“) v pôsobnosti zamestnávateľa.
 2. V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a zamestnancami.
 3. Nevyčerpané finančné prostriedky SF sa prevádzajú do nasledujúceho roka.
 4. Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom zamestnávateľ prejedná vo vedení organizácie po predchádzajúcom preukázateľnom písomnom pripomienkovaní z jednotlivých úsekov SOŠ železničnej.
 5. Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa. Na tento účet sa prostriedky prevádzajú vo výške 1/12 do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu platu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca vo forme preddavkov z predpokladaného ročného základu na určenie povinného prídelu. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny mesiac vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, za ktorý sa sociálny fond tvorí. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

 

Čl. II

Tvorba sociálneho fondu na rok 2020

 

      Sociálny fond na rok 2020 sa tvorí ako súhrn: 

a)  povinného prídelu podľa § 3 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov vo výške 1 %  zo základu uvedeného v § 4 ods. 1
zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF určeného súhrnom funkčných platov zamestnancov pri výkone verejnej služby, zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok. Za mzdu sa nepovažujú náhrady mzdy, odstupné, cestovné náhrady, odmeny za pracovnú pohotovosť, odmeny, ktoré nevyplývajú z pracovného a služobného pomeru zamestnanca a odmeny za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce alebo dohôd o pracovnej činnosti a

b)  ďalšieho prídelu podľa § 3 ods. 1 písmeno b) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov vo výške 0,05 % zo základu uvedeného v § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF v znení neskorších predpisov a v súlade s Kolektívnou zmluvou na rok 2019.

 

 

zostatok na účte SF k 31. 12. 2019

1 163,07  €

povinný prídel podľa § 3 ods. 1 písmeno a) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov

8.089,53       €

ďalší prídel podľa § 3 ods. 1 písmeno b1) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov

   404,48       €

Predpokladaný príjem do SF v roku 2020

8.494,01       €

 

 

 

 

Čl. III

Výdavky zo  sociálneho fondu na rok 2020

 

 1. Výdavky zo  SF podľa  § 3 ods. 1 písmeno a) a b1) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

 

 

1.

príspevok na stravovanie

            1.700 €

2.

príspevok na dopravu do zamestnania a späť

             2.900 €

3.

príspevok na spoločný obed, rekreácie a služby

             3.900 €

4.

sociálna výpomoc

               857  €

5.

pri narodení dieťaťa zamestnanca

               100 €

6.

Pohreb zamestnanca

               200 €

 

 

 

SPOLU  výdavky na rok 2020: 

 

                                          

             9.657 €   

 1. Výdavky zo  SF podľa  § 3 ods. 1 písmeno b2) zákona NR SR č.152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

Čl. IV

Použitie  sociálneho fondu na rok 2020

 

Použitie prostriedkov zo SF vytvorených podľa § 3 ods. 1 písmeno a) a b1)
zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o SF v znení  neskorších predpisov:

 

 1. Príspevok na stravovanie :

Zamestnávateľ prispieva každému zamestnancovi na stravovanie nad rámec všeobecne záväzných predpisov, a to vo výške 0,20 € na 1 hlavné jedlo (obed alebo večeru).

2.          Príspevok na dopravu do zamestnania a späť

 Zamestnávateľ poskytuje príspevok na dopravu do zamestnania a späť za týchto podmienok:

 1.  Výška príspevku je 40,00 €
 2. Príspevok je poskytovaný jedenkrát ročne, spravila súčasne so mzdou za mesiac október aktuálneho kalendárneho roka.
 3. Nárok na príspevok vzniká každému zamestnancovi pracujúcemu u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy ( tj. nie na dohodu), ktorého pracovný pomer ku dňu výplaty trvá minimálne 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne vzťahy sa neprihliada). V prípade opätovne dohodnutých pracovných pomerov v zmysle čl. 6 bodu 3 tejto KZ sa na tieto pracovné pomery nahliada, ako by trvali kontinuálne a na prerušenie kratšie než 3 mesiace sa neprihliada.
 4. Zamestnanec nie je ku dňu výplaty príspevku práceneschopný dlhšie než 52 týždňov.                                                                                                       
 5. Pokyn k výplate schvaľuje riaditeľ školy. Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

3.          Príspevok na  rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu       

       pracovnej sily  

            Zamestnávateľ poskytuje príspevok za týchto podmienok:

 1. Výška príspevku je 40,00
 2. Príspevok je poskytovaný jedenkrát ročne, spravila súčasne so mzdou za mesiac jún aktuálneho kalendárneho roka.
 3. Nárok na príspevok vzniká každému zamestnancovi pracujúcemu u zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy ( tj. nie na dohodu), ktorého pracovný pomer ku dňu výplaty trvá minimálne 1 kalendárny rok nepretržite (na predchádzajúce pracovno-právne vzťahy sa neprihliada).
 4. V prípade opätovne dohodnutých pracovných pomerov v zmysle bodu č. 6, ods. 3 platnej Kolektívnej zmluvy sa na tieto pracovné pomery nahliada ako by trvali kontinuálne a na prerušenie kratšie než 3 mesiace sa neprihliada.
 5. Pokyn k výplate schvaľuje riaditeľ školy. Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

 

4.         Príspevok na  spoločný obed.

Zamestnávateľ poskytuje najviac dvakrát ročne príspevok vo výške maximálne 6,00 €
na spoločný obed v školskej jedálni každému zamestnancovi, ktorý sa ho zúčastní. Zoznam                   zamestnancov zúčastnených na spoločnom obede poskytne vedúca školskej jedálne. Prehľad o poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

 

5.            Sociálna výpomoc

Zamestnávateľ poskytne príspevok každému zamestnancovi na sociálnu výpomoc z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pri dosiahnutí súvislej práceneschopnosti:

 • 60 kalendárnych dní

67 €

 • 90 kalendárnych dní

133 €

 • 120 kalendárnych dní

200 €

 • 150 a viac kalendárnych dní

266 €

 

Výplatu sociálnej výpomoci je možné  realizovať v uvedených dávkach  po skončení trvania práceneschopnosti pri splnení podmienky počtu dní práceneschopnosti. V prípade, ak práceneschopnosť trvá súvisle viac ako 183 dní je možné písomne požiadať zamestnávateľa o sociálnu výpomoc aj napriek ďalej prebiehajúcej práceneschopnosti.

Ak práceneschopnosť u zamestnanca pokračuje ešte z predchádzajúceho roka, považuje sa pre výplatu sociálnej výpomoci za jednu práceneschopnosť.                                                    Výška sociálnej výpomoci z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti nemôže v príslušnom kalendárnom roku presiahnuť celkovú čiastku 266 €.

Prehľad o poskytnutých príspevkoch zamestnancom školy na sociálnu výpomoc bude evidovať personálna a mzdová účtovníčka.

 1. Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca

Zamestnávateľ poskytne príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca vo výške 100 EUR po predložení rodného listu dieťaťa do dvoch mesiacov od narodenia dieťaťa.

Pokyn k výplate schvaľuje riaditeľka školy. Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

 

 1. Pohreb zamestnanca

Zamestnávateľ poskytne príspevok na pohreb zamestnanca vo výške 200 EUR po predložení úmrtného listu zamestnanca. 

Pokyn k výplate príspevku schvaľuje riaditeľka školy. Uvedený príspevok bude vyplatený súčasne s poslednou výplatou zamestnanca.

Prehľad o  poskytnutom príspevku eviduje personálna a mzdová účtovníčka.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria