Základné informácie História školy Darcovstvo krvi Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone Darovanie 2% Pracovný poriadok, Výchovný program ŠI

Pracovný poriadok, Výchovný program ŠI

Pracovný poriadok Strednej odbornej školy železničnej klik Pracovny_poriadok_2022.pdf

 

Vnútorný poriadok školského  internátu : klik Vnutorny_poriadok_skolskeho_internatu.PDF

 

 Výchovný program : klik Vychovny_program.PDF

 

Príhovor riaditeľky školy pri príležitosti otvorenia školského roka 2023/2024

Milí žiaci! Vážení rodičia! Vážený pedagogický zbor!

Dovoľte mi, aby som Vás srdečne privítala na pôde Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach pri príležitosti slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024. Verím, že ste si všetci užili krásne a ničím nerušené letné dni plné oddychu od školských povinností a načerpali ste nové sily, fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie úloh v novom školskom roku.

Osobitne vítam v našej škole žiakov prvých ročníkov, pre ktorých sa naša škola stáva novou školou poznania. Budete si, milí prváci postupne zvykať na nových spolužiakov, nových učiteľov, majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov. Pedagogický zbor školy je pripravený urobiť všetko preto, aby ste sa cítili v našej škole bezpečne, aby ste dosiahli to najkvalitnejšie stredné odborné vzdelanie.

Našim maturantom želám úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a verím, že náročnosť štúdia v cieľovej rovinke zvládnu bez problémov.

Milí naši žiaci !

Buďte k sebe navzájom tolerantní, ohľaduplní, ochotní si pomôcť. Pristupujte k plneniu svojich študijných povinností zodpovedne. Dodržiavajte v plnej miere školský poriadok –  jasné pravidlá vzájomnej spolupráce, s ktorým vás bližšie oboznámia triedni učitelia. Prajem vám hlavne pevné zdravie a veľa tvorivých síl vo vašom štúdiu.

Vážení rodičia !

Cieľom vzdelávania v našej škole je absolvent s rozvinutými odbornými schopnosťami a hodnotovými postojmi.  Sme kvalitná odborná škola, ktorá vzdeláva a vychováva kvalitných absolventov. Prajeme si, aby naša spolupráca a vzájomná dôvera bola čo  najlepšia. Informujte sa pravidelne o študijných výsledkoch vašich detí u triedneho učiteľa, predídete tak možným problémom. Snažme sa spoločne smerovať našu školu k modernej strednej odbornej škole s profilovaním kvalitných absolventov. K tomu môžete veľkou mierou prispieť aj vy – rodičia.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia !

Bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces v škole leží práve na vás. Vychovávate a vzdelávate žiakov celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, ohodnotenie svojej náročnej a zodpovednej práce. Škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus. V každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať. Prajem vám  v novom školskom roku veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých vašich ambícií.

Vážení kolegovia, milí žiaci!

Prajem vám všetkým v novom školskom roku veľa úspechov v škole ako i v osobnom živote. Želám Vám, aby sa Vám darilo a aby ste dosahovali len tie najlepšie výsledky.

Ing. Jana Lenhardtová

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 311 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

  0902152083 - internát - denný vychovávateľ

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria