Základné informácie História školy Darcovstvo krvi Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone Darovanie 2% Pracovný poriadok, Výchovný program ŠI

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ KOŠICE, PALACKÉHO 14

 

Školský poriadok

 

Školský poriadok je záväzný pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Žiaci sú oboznámení so školským  poriadkom na triednickej hodine, plné znenie je k dispozícii u každého triedneho učiteľa a na webovej stránke školy www.soszke.edupage.sk

 1. Žiaci chodia do školy pravidelne a načas. Najneskôr desať minút pred začatím vyučovania sú v budove školy. Dodržiavajú vyučovací čas rozvrhu hodín, rozsah prestávok.
 1. Prestávky medzi vyučovacími hodinami žiaci využívajú na presun do učební a prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu.
 1. Každý žiak dbá o svoj zovňajšok a osobnú hygienu,  je čisto oblečený a upravený.
 1. Každý žiak zodpovedá za čistotu svojho okolia,  pomáha pri udržiavaní poriadku v škole
  a v jej okolí. Po skončení vyučovania urobí poriadok v lavici a v triede, v odbornej učebni ako aj v dielni praktického vyučovania.
 1. V prípade úmyselného alebo neúmyselného poškodenia majetku školy musí žiak vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu, aj za stratené pomôcky a náradie.
 1. Vypožičanie učebníc je bezplatné, v prípade straty musí žiak uhradiť cenu učebnice a pokutu za každú knihu 2 €.
 1. Škola nezodpovedá za šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a sumy peňazí, ktoré žiak prinesie do školy z vlastného rozhodnutia a svojvoľne.
 1. Žiak je povinný oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby.
 1. V školskej jedálni pri stravovaní žiak rešpektuje pedagogický dozor, správa sa zdvorilo a slušne
  k personálu jedálne.
 1. Školský poriadok je žiak povinný dodržiavať aj po vyučovaní a v čase prázdnin.
 1. Žiaci rešpektujú vyhradené úradné hodiny na vybavovanie administratívnych záležitostí
  na sekretariáte školy. Potvrdenia pre absolventov vydáva personálne oddelenie.
 1. Ak žiak nie je z vážnych dôvodov pripravený na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu
  na začiatku vyučovacej hodiny.
 1. Žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
 1. Ak sa  žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
 1. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach.
 1. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca jedenkrát za klasifikačné obdobie, vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
 1. Ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží  žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.
 1. Do dvoch dní od návratu na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie,  potom sa neprítomnosť považuje za neospravedlnenú.
 1. Ak žiak vymešká viac ako 30% vyučovacích hodín z jedného predmetu, bude v súlade s klasifikačným poriadkom skúšaný komisionálne.
 1. Ak žiak žiada o akúkoľvek výnimku (oslobodenie od TSV, prerušenie štúdia, opakovanie ročníka, účasť na sústredeniach, ap.) musí tak urobiť písomne a v časovom predstihu.
 2. Pri príchode do školy dodržiavať hygienicko – epidemiologické opatrenia a odporúčania vyplývajúce zo školských a hygienických predpisov v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR

 

Žiakom je zakázané:

 1. fajčiť v objektoch školy a okolí školy, v priľahlých priestoroch ako aj pri činnostiach organizovaných školou,
 1. v celom areáli školy a na podujatiach organizovaných školou je zakázané piť alkoholické  nápoje,  hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy alebo iné omamné a psychotropné látky a taktiež tieto látky ponúkať alebo predávať ostatným žiakom,
 1. žiakovi je zakázané prichádzať na vyučovanie a mimo vyučovacie aktivity v škole pod  vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.
 1. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie
  a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
 1. prinášať do školy elektrické spotrebiče,
 1. počas vyučovacích hodín jesť a piť, alebo vykonávať iné činnosti nesúvisiace s vyučovacím procesom,
 1. opúšťať areál školy počas vyučovania vrátane prestávok bez súhlasu triedneho učiteľa,
 1. používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania,
 1. využívať v počítačoch školy vlastné pamäťové médiá bez povolenia vyučujúceho,
 1. prejavovať násilie voči druhým osobám, zámerne ubližovať na zdraví, dôstojnosti spolužiaka, šíriť  pornografiu, propagovať hnutia, potláčajúce základné ľudské práva a slobody.

 

Týždenníci sú povinní: 

Triedny učiteľ určuje každý týždeň dvoch žiakov triedy za týždenníkov.

 1. Hlásiť mená neprítomných žiakov vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny.
 1. Dozerať na poriadok a čistotu v triede, starať sa o zabezpečenie kriedy, čistotu tabule, dbať
  o šetrenie elektrickou energiou a vodou, vetranie triedy cez prestávky.
 1. Dbať o to, aby trieda po vyučovaní zostala v poriadku - vyložené stoličky, zatvorené okná, zotrená tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda.
 1. Hlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcim, triednemu učiteľovi, prípadne zástupcom riaditeľa.
 1. Týždenníci zodpovedajú za triednu knihu pri presunoch na vyučovacie hodiny, cez prestávky tento  dokument chránia pred poškodením a krádežou.

 

Ing. Jana Lenhardtová

                    riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ŽELEZNIČNÁ

PALACKÉHO 14 KOŠICE

 

 

 

 

 

Vnútorný poriadok školy

 

 

Vnútorný poriadok  je k dispozícii u každého triedneho učiteľa a na web stránke školy.

 

OBSAH

 

Preambula

1. Práva a povinnosti žiakov.

2. Žiakom je zakázané:

3. Dochádzka na výchovu a vzdelávanie v škole

4. Hodnotenie a klasifikácia prospechu  žiakov

5. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov.

6. Opatrenia vo výchove

7. Podmienky pre štúdium žiakov opakujúcich ročník, alebo prijatých po prestupe z inej školy

8. Organizácia vyučovania

9. Maturita  

10. Poskytovanie štipendiá

11. Oslobodenie od povinného predmetu – telesná výchova

12. Štúdium jednotlivých predmetov

13. Individuálny učebný plán

14. Štúdium v zahraničí

16. Organizovanie školských výletov

17. Organizovanie kurzu na ochranu života a zdravia

18. Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho kurzu

19. Práva a povinnosti rodičov

20.  Záverečné ustanovenia

Prílohy vnútorného školského poriadku

VNÚTORNÝ  PORIADOK ODBORNÉHO VÝCVIKU.

 

 

 

Preambula

 

Stredná odborná škola železničná (SOŠŽ), Palackého 14, 040 01 Košice je školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne a preto je povinný sa jej pravidlám a vnútornému poriadku podriadiť.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a aby bol časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.

 

Vnútorný poriadok SOŠŽ vychádza z platných právnych dokumentov:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Dohovor o právach dieťaťa prijatých Valným zhromaždením Spojených národov dňa 20.11.1989 ( www.unicef.sk/prava-deti)
 • Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška MŠ SR č. 236/2009 Z. z.  z 3. júna 2009 o školskom internáte
 • Vyhláška  MŠ SR č. 282/2009 Z. z.  z 24. júna 2009 o stredných školách
 • Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

 

Za organizačné zabezpečenie chodu SOŠŽ zodpovedá riaditeľ školy tak, ako je to uvedené v organizačnom poriadku SOŠŽ. Jednotlivé úseky školy riadia zástupcovia riaditeľa a vedúci úsekov na základe plánu práce školy, vypracovaného pre príslušný školský rok.

Úsek teoretického vyučovania riadia zástupkyne riaditeľa pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov.

Úsek praktického vyučovania riadi zástupca riaditeľa pre vyučovanie odborných predmetov a praktické vyučovanie v spolupráci s hlavným majstrom.

Poradnými orgánmi riaditeľa školy sú: Pedagogická rada školy,  Rada rodičov, Rada školy, Žiacka školská rada, predsedovia predmetových komisií a  metodické združenie vychovávateľov.

Pedagogická rada  školy prejednáva vzdelávacie a výchovné ciele školy, hodnotí ich výsledky a plnenie, schvaľuje učebné varianty pre jednotlivé triedy. Jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Zasadnutia pedagogickej rady sa uskutočňujú v termínoch podľa plánu práce školy v príslušnom školskom roku.

Na riadení školy sa podieľajú aj vedúci jednotlivých predmetových komisií a vedúci metodického združenia vychovávateľov. Činnosť predmetových komisií a metodického združenia vychovávateľov  je konkretizovaná v pláne práce školy pre príslušný školský rok. Vedúci predmetových komisií a  metodického združenia vychovávateľov  predkladajú pedagogickej rade návrhy svojich členov,  učiteľov všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy,vychovávateľov.

Rozhodnutia a závery sú v právomoci riaditeľa školy, ktorý  predsedá Pedagogickej rade školy.

Rada rodičovkoordinuje spoluprácu rodičov školy pri napĺňanívýchovne – vzdelávacích cieľov. Má právo:

 • vyjadrovať sa k celkovej činnosti a riadeniu školy
 •  podieľať sa na ochrane práv žiaka
 • aktívne pomáhať pri riešení problémov
 • zastupovať práva rodičov a práva detí
 • žiadať od vedenia školy zabezpečenie a organizáciu mimoškolskej činnosti, popoludňajších aktivít.

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným orgánom riaditeľky školy s cieľom presadzovať verejné záujmy žiakov, rodičov, učiteľov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

 • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy ako aj k návrhu na zrušenie školy
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy
 • vyjadruje sa k správe o výchovne – vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch
 • vyjadruje sa k zavedeniu študijných odborov, úprave učebných plánov, k skladbe voliteľných predmetov
 • vo svojej činnosti plní predovšetkým kontrolnú úlohu

 

 Žiacka školská rada je pomocným orgánom školy s cieľom zlepšiť vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, riešiť problémy žiakov, ktoré sa týkajú:

 • dodržiavania školského poriadku
 • oblasti výchovy a vzdelávania
 • diskriminácie žiakov
 • vzdelávacích podujatí, súťaží, spoločenských akcií po dohode s vedením školy.

 

Vnútorný poriadok obsahuje práva a povinnosti žiakov v podmienkach školy, organizáciu vyučovania, školských výletov, exkurzií, kurzov, práva a povinností rodičov, pravidlá dodržiavanie bezpečnosti práce a ochrany zdravia účastníkov výchovno –vzdelávacieho procesu.
Vnútorný poriadok je záväzný pre všetkých žiakov Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach. Žiaci sú oboznámení s vnútorným poriadkom na triednickej hodine.

 

Rodičia sa môžu oboznámiť s vnútorným poriadkom školy na rodičovskom združení, na webovej stránke školy: www.soszke.edupage.sk.

 

Prílohou vnútorného poriadku školy je vnútorný poriadok odborného výcviku.

 

Za vydanie a aktualizáciu vnútorného poriadku školy zodpovedná riaditeľ školy .

 

1. Práva a povinnosti žiakov

/ podľa § 144 ods. 1 – 4 zákona č.  245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Žiak má právo na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie v stredných školách,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 11. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,  záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 13. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24.

 

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

V priebehu štúdia na strednej škole sa umožňuje žiakom:

 1. prerušenie štúdia,
 2. zmena študijného alebo učebného odboru,
 3. prestup na inú strednú školu,
 4. preradenie do základnej školy,
 5. opakovanie ročníka,
 6. postup do vyššieho ročníka,
 7. zanechanie štúdia,
 8. štúdium podľa individuálneho učebného plánu,
 9. štúdium na zahraničnej škole obdobného typu.

 

Ochrana osobných údajov:

Žiak školy má právo na ochranu svojich osobných údajov a ochranu osobnosti. §158  ods.1 zákona  č. 245/2008 (školský zákon) presne určuje, ktoré údaje vedie škola v školskom registri. Zákonný zástupca žiaka podpisuje pri zápise žiaka na štúdium v SOŠŽ v Košiciach súhlas s použitím osobných údajov žiaka, vedených v ASC agende školy a školskom registri.

 

Autorské práva žiakov školy

Žiak školy má právo na rešpektovanie svojho duševného vlastníctva vo forme ucelených textových, grafických, hudobných a digitálnych prác väčšieho rozsahu, ktoré vznikli ako produkty výchovno-vzdelávacieho procesu školy, krúžkovej činnosti a školských súťaží. Takéto práce, napr. práce stredoškolskej odbornej činnosti, práce v rámci odbornej súťaže ZENIT môžu byť uverejňované len so súhlasom autora. Obmedzenie sa nevzťahuje na použitie na pôde školy a na školských podujatiach.

 

 

Žiak je povinný:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok  a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského internátu
 3. chrániť pred poškodením majetok školy a školského internátu a majetok, ktorý škola alebo  školský internát využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré im boli bezplatne zapožičané,
 5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak zákon  č.245/2008 Z. z. (školský zákon) neustanovuje inak,
 6. konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších  osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského internátu
 8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy a školského internátu, ktoré sú v súlade so  všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

 

Rozhodnutím riaditeľa školy,  žiak  Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach, je  povinný:

 • byť disciplinovaný,  správať sa ku každému zamestnancovi školy s primeranou úctou v súlade s hodnotami školy,
 • správať sa v škole a mimo nej tak, aby robili česť škole i sebe,
 • dodržiavať vyučovaní čas rozvrhu hodín, rozsah prestávok,
 • osvojovať si vedomosti,  zručnosti a získavať návyky poskytované školou,
 • dbať o čistotu a poriadok,  pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a v jej okolí,
 • urobiť poriadok po skončení vyučovania v lavici a v triede, v odbornej učebni ako aj v dielni praktického vyučovania,
 • byť v škole vhodne,  čisto oblečený a upravený, dbať o osobnú hygienu
 • v prípade úmyselného alebo neúmyselného poškodenia majetku školy musí žiak vzniknutú škodu nahradiť v celom rozsahu,
 • šetriť energiami a vodou,
 • nosiť so sebou osobné doklady, kartičku poistenca zdravotnej poisťovne,  žiacku knižku,
 • ak nie je z vážnych dôvodov pripravený na hodinu, ospravedlniť sa na začiatku vyučovacej hodiny vyučujúcemu,
 • oznámiť svojmu triednemu učiteľovi akúkoľvek zmenu bydliska a adresu rodičov, či iné závažné údaje a skutočnosti týkajúce sa jeho osoby,
 • informovať triedneho učiteľa, triednu učiteľku  v prípade ochorenia na infekčnú chorobu, žiak môže nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára,
 • rešpektovať vyhradené úradné hodiny na vybavovanie administratívnych záležitostí na sekretariáte školy,
 • v školskej jedálni pri stravovaní  rešpektovať pedagogický dozor,   správať sa zdvorilo a slušne k personálu jedálne,

 

Triedny učiteľ určuje každý týždeň dvoch žiakov triedy  za týždenníkov. Týždenníci sú povinní:

 • nahlásiť mená neprítomných žiakov vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny
 • dozerať na poriadok a čistotu v triede, starať sa o zabezpečenie kriedy, čistotu tabule, dbať o šetrenie elektrickou energiou a vodou,
 •  prenášať triednu knihu pri presunoch na vyučovacie hodiny, chrániť cez prestávky tento  dokument pred poškodením a krádežou,
 • cez prestávky vyvetrať triedu otvorením okien,
 • dbať o to, aby trieda po vyučovaní zostala v poriadku – vyložené stoličky, zatvorené okná, zotrená tabuľa, zhasnuté svetlá, zatvorená voda,
 • nahlásiť akékoľvek poškodenie inventáru učebne, stien, okien alebo iného zariadenia vyučujúcim, triednemu učiteľovi, prípadne zástupcom riaditeľa.

2. Žiakom je zakázané:

 1. fajčiť v objektoch školy a okolí školy, v priľahlých priestoroch ako aj pri činnostiach organizovaných školou,
 2. v celom areáli školy a na podujatiach organizovaných školou je zakázané fajčiť, piť alkoholické  nápoje,  hrať hazardné hry, používať zábavnú pyrotechniku, užívať drogy alebo iné omamné a psychotropné látky a taktiež tieto látky ponúkať alebo predávať ostatným žiakom,
 3. žiakovi je zakázané prichádzať na vyučovanie a mimo vyučovacie aktivity v škole pod  vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.

 

V prípade porušenia uvedeného zákazu žiakom školy, pedagogický zamestnanec:

 1. posúdi či nejde o ohrozenie života a zdravia žiaka,
 2. v prípade ohrozenia života a zdravia žiaka,  zabezpečí nevyhnutnú prvú pomoc lekárskej služby,
 3. pedagogický zamestnanec, spracuje písomný záznam o udalosti, informuje o porušení zákazu výchovnú poradkyňu školy, ktorá ďalej kontaktuje  zákonného zástupcu žiaka. Výchovná poradkyňa školy realizuje so žiakom následne preventívny program, výchovnú rehabilitáciu, preventívne výchovné stretnutia,
 4. riaditeľ školy po posúdení priestupku voči školskému poriadku udelí žiakovi opatrenie vo výchove .

 

 1. prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní,
 2. prinášať do školy elektrické spotrebiče,
 3. počas vyučovacích hodín jesť a piť, alebo vykonávať iné činnosti nesúvisiace s vyučovacím procesom,
 4. opúšťať areál školy počas vyučovania vrátane prestávok bez súhlasu triedneho učiteľa,
 5. používať a nabíjať mobilné telefóny počas vyučovania,
 6. využívať v počítačoch školy vlastné pamäťové médiá bez povolenia vyučujúceho,
 7. prejavovať násilie voči druhým osobám, zámerne ubližovať na zdraví, dôstojnosti spolužiaka, šíriť  pornografiu, propagovať hnutia potláčajúce základné ľudské práva a slobody.

Škola nezodpovedá za šperky, cenné predmety, elektroniku, telefóny a sumy peňazí, ktoré žiak prinesie do školyz vlastného rozhodnutia a svojvoľne.

 

Podmienky používania mobilných telefónov v škole:

 1. každý žiak  musí mať počas každej vyučovacej hodiny vypnutý mobilný telefón. Mobilný telefón nesmie byť položený na lavici a žiak  nesmie akýmkoľvek spôsobom manipulovať s telefónom.
 2. v čase každej prestávky je zakázané používať mobilné telefóny na iné účely ako na telefonovanie.

3. Dochádzka na výchovu a vzdelávanie v škole

/ podľa § 144 ods. 8 – 11 zákona č.  245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov

Zákonný zástupca žiaka, rodič, je povinný dbať o to , aby žiak/žiačka dochádzal do školy pravidelne a včas.

 1. žiak je povinný zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil,
 2. prítomnosť žiaka kontroluje učiteľ na začiatku vyučovacej hodiny. Neskorý príchod žiaka na vyučovanie vyrušuje učiteľa a žiakov pri práci a štúdiu,  preto je považovaný za nevhodný. Ospravedlnenie neskorého príchodu žiaka na vyučovaciu hodinu je v kompetencii triedneho  učiteľa,
 3. ak sa  žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole a v školskom internáte, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole alebo školskému internátu bez   zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti,

d)   za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťažiach,

 1. neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca jedenkrát za klasifikačné obdobie , vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti,
 2. ak neprítomnosť  žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží  žiak, jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára,
 3. plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

 

Ospravedlňovanie vopred známej neprítomnosti na vyučovaní :

 • každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní, ktorá je vopred známa alebo plánovaná, ospravedlňuje zákonný zástupca neplnoletého žiaka, plnoletý žiak sám vopred triednemu učiteľovi. Inak je neprítomnosť považovaná za neospravedlnenú,
 • žiak nemôže opustiť vyučovanie bez toho, aby sa z určitej vyučovacej hodiny (hodín) v danom dni neospravedlnil. Neprítomnosť na jednotlivých vyučovacích hodinách sa nedá dodatočne ospravedlniť.

 

Do dvoch dní od návratu na vyučovanie je žiak povinný predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie,  potom sa neprítomnosť považuje za neospravedlnenú.

 

Ak je zanedbávaná povinná školská dochádzka, škola oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má rodič dieťaťa trvalý pobyt, pričom kópiu zašle i naÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru sociálnych vecí. Toto oznámenie obsahuje aj informáciu o opatreniach, ktoré škola už vykonala vo veci neospravedlnených hodín a ako by tomu chcela v ďalšom období predchádzať.

Podľa zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov.

Zanedbaním povinnej školskej dochádzky sa myslí stav, keď žiak má neospravedlnených viac ako 15 vyučovacích hodín v jednom kalendárnom mesiaci.

 

Oslobodzovanie žiakov z vyučovania:

 

 1. riaditeľ  strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia  príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia,
 2. riaditeľ   školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť   od  vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ strednej školy,
 3. neprítomnosť žiačky pre tehotenstvo a materstvo sa uznáva ako dôvod ospravedlnenej  neprítomnosti.

4. Hodnotenie a klasifikácia prospechu  žiakov

 

/ podľa  Metodického pokynu MŠ SR č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl/

 1. súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížená na základe správania žiaka,
 2. žiak má právo na objektívne hodnotenie, má dopredu vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým   spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
 3. vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežná a súhrnná klasifikácia.  Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.

 

 • pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania zdravého seba obrazu žiaka.

 

 • v záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v danej oblasti učiteľ pri písomných prácach doplní klasifikáciu známkou o slovný komentár, v ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce

 

 • podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
  1. sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu,
  2. sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
  3. rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testami,
  4. analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania,
  5. konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným poradcom, alebo odbornými zamestnancami pedagogicko-psychologických či špeciálno pedagogických poradní,
  6. rozhovormi so žiakom a zákonnými zástupcami žiaka.

 

 • metódy, formy a prostriedky hodnotenia ako i časový plán sú súčasťou ročných tematických plánov. Stanovuje ich učiteľ každého predmetu po dohode v predmetovej komisii.

 

 •  učiteľ vedie evidenciu o každej klasifikácii žiaka v klasifikačnom hárku. V priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací postup žiaka v zmysle jeho možností rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.

 

 •  žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne minimálne dvakrát, z toho aspoň raz ústne. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka vyskúšaný minimálne trikrát, z toho aspoň raz ústne.

 

 •  učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie. Po ústnom vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok a prác aj praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.

 

 • počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín kontrolnej písomnej práce učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať len jednu skúšku uvedeného druhu.

 

 • pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.

 

 • Riaditeľ školy oznámi najneskôr v deň začiatku školského roka, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú

 

 • Triedny učiteľ, triedna učiteľka,  učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka

 

 • Ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie sa žiaka, riaditeľka školy písomne informuje zákonného zástupcu žiaka .

 

5. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov.

 

Ak má žiak za klasifikačné obdobie vymeškaných viac neospravedlnených hodín, triedny učiteľ mu navrhne na pedagogickej rade výchovné opatrenie a to napomenutie, pokarhanie alebo zníženú známku zo správania, pričom stupeň hodnotenia bude závislý od počtu hodín, dôvodu neospravedlnenia.

Za menej závažné porušenie školského poriadku považujeme:neskoré príchody  na vyučovanie,neplnenie si povinností týždenníka, chýbajúce učebnice, učebné pomôcky, športový úbor a obuv na telesnú výchovu, za svojvoľné vzdialenie sa zo školy počas vyučovania a prestávok, vyrušovanie  a rozptyľovanie pozornosti  ostatných žiakov pri vyučovaní,

Za závažné porušenie školského poriadku považujeme: podvádzanie, falšovanie dokladu a podpisu, fajčenie v priestoroch školy a na pracoviskách odborného výcviku, prinášanie a konzumovanie alkoholu a iných škodlivých látok v škole, počas školských podujatí, 

za usvedčenie z krádeže vecí spolužiakom, inventára školy a pracovísk odborného výcviku

a z priestorov,  v ktorých sa školou organizuje akcia  , bitky so spolužiakmi, zámerne ubližovanie spolužiakom na zdraví, ponižovanie na  dôstojnosti iného žiaka školy,  urážanie alebo osočovanie pracovníkov školy,

 

6. Opatrenia vo výchove

 

Opatrenia vo výchove stanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
 • pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ školy.
 • návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.
 • na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:
 • napomenutie od triedneho učiteľa,
 • pokarhanie od triedneho učiteľa,
 • pokarhanie od riaditeľa.

 

Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti

 1. podmienečné vylúčenie
 2. vylúčenie
 3. žiakovi je možné uložiť tieto opatrenia vo výchove po prerokovaní v pedagogickej rade.
 4. pred uložením opatrenia vo výchove treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
 5. napomenutie a pokarhanie sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
 6.  v rozhodnutí o podmienečnom vylúčení zo štúdia určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ  žiaka vylúči zo štúdia.
 7. proti rozhodnutiu riaditeľa o pokarhaní a podmienečnom vylúčení zo štúdia sa nedá odvolať. Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľka zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.

 

Opatrenie vo výchove sa ukladá preto, aby sa zamedzilo porušovaniu školského poriadku, ukladá sa bezprostredne po dopustení sa priestupku.

 

7. Podmienky pre štúdium žiakov opakujúcich ročník, alebo prijatých po prestupe z inej školy

 

            V zmysle Zákona č. 245/2008 §37 ods.1 povoľuje riaditeľ strednej školy žiakovi opakovanie ročníka na základe posúdenia jeho vzdelávacích výsledkov a dôvodov, ktoré uvedie plnoletý žiak vo svojej písomnej žiadosti, alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka.

Na SOŠ železničnej povoľuje riaditeľ školy opakovanie ročníka, prípadne prestup z inej školy  za nasledovných podmienok:

 • ak žiak opakuje ročník v inom študijnom odbore, je povinný vykonať rozdielovú skúšku z každého predmetu, ktorý za uplynulé ročníky neabsolvoval, skúška je komisionálna podľa §57 ods.1 písm. a) cit. zákona,
 • každá neprítomnosť žiaka na vyučovaní musí byť včas ospravedlnená podľa bodu 3 tohto vnútorného poriadku,
 • žiak musí ukončiť ročník štúdia v 1. a v 2. polroku školského roka s  celkovým hodnotením  „ prospel „ ,
 • v prípade, ak žiak narúša výchovno-vzdelávací proces do takej miery, že znemožňuje ostatným spolužiakom vzdelávanie, prípadne svojim správaním ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, pristúpi riaditeľ školy v zmysle §58 ods.3 cit. zákona  k okamžitému vylúčeniu žiaka zo vzdelávania, privolá bezodkladne zákonného zástupcu žiaka, zdravotnú pomoc, policajný zbor.

Pri nedodržaní vyššie uvedených podmienok, nebude umožnené žiakovi pokračovanie v štúdiu na SOŠ železničnej. Žiak bude rozhodnutím riaditeľa školy  zo štúdia vylúčený.

8. Organizácia vyučovania

 

Vyučovanie žiakov SOŠŽ sa realizuje v týždennom cykle. Teoretické vyučovanie prebieha v učebniach podľa nasledovného časového harmonogramu:

Nultá vyučovacia hodina                      7: 00    –   7: 45 hod.

1. vyučovacia hodina                           7: 50    –   8: 35 hod.

2. vyučovacia hodina                           8: 40    –   9: 25 hod.

3. vyučovacia hodina                           9: 35    – 10: 20 hod.

4. vyučovacia hodina                           10: 40 – 11: 25 hod.

5. vyučovacia hodina                           11: 35 – 12: 20 hod.

6. vyučovacia hodina                           12: 35 – 13: 15 hod.

7. vyučovacia hodina                           13: 25 – 14: 10 hod.

8. vyučovacia hodina                           14: 15 – 15: 00 hod.  

 

 Popoludňajšie vyučovanie a záujmová činnosť sa začína najskôr o 15,00 hod.

 • päť minút pred začatím vyučovacej hodiny sedia žiaci na svojom mieste – príprava na vyučovanie,
 • každý žiak zodpovedá za stav a čistotu svojho miesta určeného zasadacím poriadkom, ktoré nesmie svojvoľne meniť,
 •  za nešetrné zaobchádzanie a poškodenie majetku triedy, učebných pomôcok, zapožičaných učebníc nesie každý žiak zodpovednosť,
 • ak žiak nemá domácu úlohu alebo nie je pripravený, hlási príčinu vyučujúcemu pred začatím hodiny,
 • vyvolaný žiak predloží pri skúšaní učiteľovi žiacku knižku,
 • vyučovanie v odborných učebniach sa riadi ich prevádzkovým poriadkom. Prevádzkové poriadky odborných učební tvoria prílohu prevádzkového poriadku školy,
 • odborný výcvik je organizovaný v učebných skupinách. Režim dňa v dielňach a na prevádzkových pracoviskách stanovuje vnútorný poriadok odborného výcviku, ktorý tvorí prílohu tohto vnútorného poriadku školy.

9. Maturita 

 

Ukončovanie štúdia na stredných školách sa riadi podľa  §74, §75, §76 a §77 zákona

č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní( školský zákon),zloženie komisií na maturitnú skúšku je podľa §80, §81, §82 citovaného zákona.

Maturanti sa o obsahu maturitnej skúšky v jednotlivých všeobecno-vzdelávacích predmetoch môžu oboznámiť na stránke Štátneho pedagogického ústavu www.statpedu.sk.

Žiaci s organizáciou a priebehom  maturitnej skúšky sú oboznámení na triednických hodinách zástupkyňou riaditeľky pre teoretické vyučovanie.  Informačný leták  o maturitnej skúške pre rodičov a žiakov tvorí prílohu Vnútorného poriadku školy.           

 

10. Poskytovanie štipendia

 

Žiak strednej školy môže žiadať riaditeľa školy o štipendium z titulu hmotnej núdze a z titulu životného minima.Tieto štipendiá sa vyplácajú podľa §149 Zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon). Podrobné  informácie o štipendiu poskytuje rodičom, žiakom výchovná poradkyňa školy.

Motivačné štipendiájednotlivých zamestnávateľských spoločností sú vyplácané žiakom podľa podmienok zamestnávateľov pre jednotlivé študijné odbory:  2413 4 mechanik strojov a zariadení, 2697 4 mechanik elektrotechnik. Pravidlá pre vyplácanie štipendií sú aktualizované k 1.10. príslušného školského roka. Za správne vyplácanie štipendií zodpovedá zástupca riaditeľa pre vyučovanie odborných predmetov a praktického vyučovania.

11. Oslobodenie od povinného predmetu – telesná výchova

 

Riaditeľ školy oslobodí žiaka od povinného predmetu – telesná výchova za týchto

podmienok:

 • žiak je povinný požiadať triedneho učiteľa o tlačivo „odporučenie na oslobodenie od povinnej telesnej výchovy“, ktoré podpisuje  lekár.
 • odporučenie  potvrdené lekárom spolu so žiadosťou odovzdajú žiaci na sekretariáte riaditeľky školy v termíne do 19.09. príslušného školského roku, za účelom vydania rozhodnutia o oslobodení od telesnej výchovy

V náhlych prípadoch rozhodne riaditeľ školy aj neskôr.

12. Štúdium jednotlivých predmetov

Podľa§ 40 ods.1  zákona č. 245/2008 Z. z.  (školského zákona) vedomosti, ktoré žiaci alebo iné fyzické osoby získali samostatným štúdiom jednotlivých vyučovacích predmetov, môžu preukázať vykonaním skúšky. Riaditeľ školy rozhodne o povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov na základe písomnej žiadosti a určí termín konania skúšky. Skúška sa koná pred komisiou.

Na skúšku sa môže uchádzač prihlásiť, ak preukáže, že získal nižšie stredné vzdelanie a oznámi vyučovací predmet, z ktorého chce skúšku vykonať.

 

13. Individuálny učebný plán

 

Podľa § 26 ods.1 zákona č. 245/2008 Z. z. (školského zákona) povoľuje vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka, alebo plnoletého žiaka.

Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu sa povoľuje žiakovi s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva.

14. Štúdium v zahraničí

 

Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade a po porovnaní učebných plánov povoliť žiakovi absolvovať časť štúdia na obdobnej škole v zahraničí. Štúdium v zahraničí môže povoliť aj opakovane, ale vždy len po úspešnom ukončení ročníka. V prípade potreby uloží žiakovi povinnosť vykonať rozdielové skúšky najviac z troch predmetov, pričom rozdielová skúška zo slovenského jazyka a literatúry je povinná.

 

 

15. Predčasné ukončenie školského roka

 

Riaditeľ školy môže na žiadosť zákonného zástupcu žiaka, alebo na žiadosť plnoletého žiaka umožniť predčasné ukončenie školského roka, najskôr k 25.05. príslušného školského roka za podmienok:

 • žiak predloží písomnú žiadosť o predčasné ukončenie štúdia v danom ročníku,
 • na žiadosti je uvedené odporučenie triedneho učiteľa,
 • žiak sa neprevinil počas štúdia na škole voči školskému poriadku v žiadnom z jeho vyššie uvedených bodov,
 • žiak dosahuje dobré študijné výsledky – priemer známok do 2,00,  nevykazuje žiadnu neospravedlnenú absenciu na teoretickom vyučovaní, ani na odbornom výcviku,
 • žiak musí mať k termínu uvoľnenia uzavreté známky vo všetkých predmetoch daného ročníka.

 

16. Organizovanie školských výletov

 

Na základe vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z.  z  24. júna 2009  o stredných školách sú súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov v stredných školách školské výlety a exkurzie, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Pri organizovaní výletov a exkurzií sa postupuje podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Podľa vnútorného poriadku školy,školský výlet sa môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka alebo s informovaným súhlasom žiaka,ak ide o plnoletého žiaka. Školské výlety sa môžu organizovať raz v školskom roku a trvajú najviac dva vyučovacie dni.

Pre žiakov, ktorí sa výletu nezúčastnia, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.

 

1. Plán školských výletov vypracuje triedny učiteľ a predloží riaditeľovi školy, alebo  poverenému zamestnancovi školy.

2. Plán školských výletov musí obsahovať:

   - informovaný súhlas rodiča

   - názov a zámer akcie

   - termín, trasa a miesto pobytu

   - počet účastníkov, z toho  a) počet žiakov

           b) počet sprievodcov

   - meno vedúceho a počet členov pedagogického dozoru

   - miesto a hodinu zrazu, miesto a približnú hodinu návratu

   - spôsob dopravy

   - podrobný program na každý deň

   - podmienky stravovania a ubytovania, spôsob úhrady,

 

3. Poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením školského výletu poučí účastníkov

o   bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a osoba, ktorá poučenie vykonala.

 

4. Na výletoch sa môžu zúčastniť len tí žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje   podmienkam a programu akcie.

5. Vedením výletu môže byť poverený učiteľ, ktorý má dobré organizačné schopnosti. Pedagogickí zamestnanci (inštruktori, zdravotníci, sprievodcovia) sú povinní dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy a dôsledne zabezpečovať odborný dozor na výlete.

6. Žiakov, ktorí sa zúčastňujú na výletoch, treba vopred poučiť o celom programe a organizačných opatreniach výletu, o primeranom oblečení a o tom, ako sa majú správať v mieste výletu. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať vybavenie žiakov.

7. Na výlety, pri ktorých sa používajú dopravné prostriedky, školy si zabezpečia vyhradené autobusy alebo samostatné oddelenia v železničných vozňoch. Školské zájazdové autobusy musia byť označené viditeľným nápisom „Školský zájazd“. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej 2 sprievodcovia.

8. Pri výletoch do hôr musia sprievodcovia so žiakmi chodiť len po určených turistických značkách. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú! Žiaci môžu využívať uzavreté lanovky. Ak si trasa školského výletu požaduje prechod cez vodnú plochu, môžu sa pri preprave použiť len verejné hromadné vodné dopravné prostriedky. Pri plaveckom kúpaní môže do vody vstúpiť najviac 10 žiakov pod dozorom jedného učiteľa (inštruktora). Pri kúpaní v prírodných tokoch sa musí priestor preskúmať a vyhradiť – v nebezpečných sa zakazuje. Člnkovanie je povolené len v stojatých vodách a na strážených vodných plochách tam, kde to štatút riek povoľuje. Na člnku musí byť sprievodca, ktorý je dobrým plavcom. Každý žiak musí mať na sebe záchranný pás (vestu).

9. Na výletoch sa prísne zakazuje piť alkoholické nápoje, fajčiť alebo užívať omamné prostriedky, nelegálne drogy.

10. Pri školskom výlete mimo sídla školy vykonáva dozor pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy tak, aby na jedného sprievodcu vrátane vedúceho pripadlo 25 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište a končí sa návratom žiakov na určené stanovište.

11. Školský výlet musí byť schválený v celoročnom pláne práce školy a v rozpočte strednej školy zabezpečená úhrada výdavkov pedagogických zamestnancov. Predĺžiť čas výletu o dni pracovného pokoja možno len vtedy, ak je výlet schválený v pláne práce školy a rozpočet školy to umožňuje.

12. Študenti musia byť poistení pre prípad možného úrazu.

 

17. Organizovanie kurzu na ochranu života a zdravia

Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl je učivo „Ochrana života a zdravia“ – podľa učebných osnov 916/2002-4. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia.  Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku, je súčasťou plánu práce školy. Žiaci, ktorí sa zo závažných zdravotných a rodinných dôvodov týchto akcií nezúčastňujú, absolvujú náhradné vyučovanie podľa rozhodnutia zástupcu pre teoretické vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov.

18. Organizovanie plaveckého a lyžiarskeho kurzu

           

Základný plavecký a základný lyžiarsky výcvik organizuje škola v 1. alebo v 2. ročníku.

Pre zaistenie bezpečného pobytu žiakov na zimnom telovýchovnom sústredení , ako aj na plaveckom výcviku sú všetci účastníci poučenío dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia v súlade so zákonom  č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, novela  zákona č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetci žiaci sú poistení pre prípad úrazu.

 

Základný plavecký výcvik  a základný lyžiarsky vý­cvik, ktoré sú súčasťou vyučovania telesnej výchovy, sa zabezpe­čujú v zmysle platnej legislatívy. Pri akciách vyžadujúcich od žiakov a študentov neobvyklú telesnú ná­mahu (pri lyžiarskom výcviku, plaveckom výcviku, turistike, úče­lových cvičeniach a pod.) pedagogickí pracovníci dbajú, aby zaťaže­nie žiakov a študentov nedosiahlo stupeň, poškodzujúci zdravie, alebo zdravý vývoj.

Pri organizovaní zotavovacích podujatí – pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako 4 dni, ktorého účelom je rekreácia, posilnenie zdravia a telesnej zdatnosti zabezpečiť v zmysle § 25 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia,

Od 1.9.2007 je v platnosti Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 

19. Práva a povinnosti rodičov

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia má právo:

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 • zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy alebo školského zariadenia,
 • vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školského zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný:

 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.
 • spolupracovať pri uplatňovaní výchovno-vzdelávacieho programu s pedagogickými zamestnancami školy.

 

20.  Záverečné ustanovenia

1. Vnútorný poriadok školy a jeho zmeny a doplnky sa vydáva po prerokovaní vo vedení školy a schválení riaditeľom školy.

2. Tento vnútorný poriadok nadobúda účinnosť dňom 5.09.2011.

 

 

 

Prílohy vnútorného školského poriadku

 

Príloha č. 1        

 

Informácia o maturitnej skúške

 

 

Za prípravu  a  metodické  riadenie  priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania  (NÚCEM).

 

KŠÚ v Košiciach podľa pokynov MŠ SR a NÚCEM vydá organizačné pokyny pre zabezpečenie organizácie priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre stredné školy v svojej územnej pôsobnosti. 

Za organizačné zabezpečenie priebehu maturitnej skúšky zodpovedá riaditeľ školy.

Termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky stanoví MŠ SR. KŠÚ v Košiciach vymenuje predsedov predmetových a školských maturitných komisií v stredných školách vo svojej územnej pôsobnosti na základe návrhov riaditeľov stredných škôl s účinnosťou od ................ na obdobie jedného roka v zmysle § 80 odsek 7 školského zákona. Aktuálne informácie k realizácii maturitnej skúšky budú zverejnené na web stránke NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/   a na web stránke KŠÚ v Košiciach  http://www.ksuke.sk/

 

 

Príloha č.2  Vnútorného poriadku školy

 

VNÚTORNÝ  PORIADOK ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

ODBORNÝ VÝCVIK

 

 1. Odborný výcvik ako forma praktického vyučovania je stanovený základnými pedagogickými dokumentmi §43 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisova vnútorným poriadkom školy. Základným útvarom pri odbornom výcviku je učebná skupina ( US ).V odbornom výcviku  učebných odborov a študijných odborov stredných odborných škôl je vyučovacou jednotkou vyučovací deň. Vyučovací deň trvá 6 -  14 hodín, podľa učebného plánu príslušného študijného odboru v jednotlivom ročníku štúdia.  Rozdelenie v jednotlivé vyučovacie dni je dané rozvrhom hodín.

 

 1. Režim vyučovacieho dňa  v dielňach,  pracoviskách odborného výcviku a na prevádzkových pracoviskách :

 

pre 1. a 2. ročník

 

  7: 20  -  7: 30 hod.    príchod na pracovisko

  7: 30  -  8: 05 hod.    otvorenie vyučovacieho dňa, evidencia, kontrola, inštruktáž,

  8: 05  -  9: 30 hod.    cvičenia, nácvik zručnosti,

  9: 30  -  9: 45 hod     prestávka,

  9: 45  - 12: 00 hod.   cvičenia, nácvik zručností,

12: 00  - 12: 30 hod    prestávka,

12: 30  - 13: 10 hod.   cvičenia, nácvik zručností,

13: 10  - 13: 30 hod.   záverečné hodnotenie vyučovacieho dňa, upratanie pracoviska,

                                    osobná hygiena.

 

      pre 3. a 4. ročník

 

 7: 20  -  7: 30 hod.  príchod na pracovisko

 7: 30  -  8: 05 hod.  otvorenie vyučovacieho dňa, evidencia, kontrola, inštruktáž,

 8: 05  -  9: 30 hod.  cvičenia, nácvik zručnosti,

  9: 30 -  9: 45 hod   prestávka,

  9: 45 -12: 00 hod.  cvičenia, nácvik zručností,

12: 00 -12: 30 hod   prestávka,

12: 30 -14: 10 hod.  cvičenia, nácvik zručností,

14: 10 -14: 30 hod.  záverečné hodnotenie vyučovacieho dňa, upratanie pracoviska,

                                 osobná hygiena.

 

- na prevádzkových pracoviskách sa začiatok vyučovaciehodňa a prestávky riadia podľa pracovného režimu konkrétneho pracoviska.

 

II.     PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA ŽIAKOV

 

1.   Žiaci majú tieto povinnosti :

 

 1. dodržiavať pracovný čas, rozsah prestávok, päť minút pred začatím pracovnej doby musia byť prezlečení v pracovnom odeve.
 2. osvojovať si pracovné návyky a zručnosti pre výkon povolania, najnovšiu techniku a nové pracovné metódy tak, aby sa stali kvalifikovanými pracovníkmi.
 3. osvojovať si správnu technológiu používania nástrojov , náradia a zariadení
 4. zdržiavať sa na mieste, určenom majstrom odborného výchovy, bez povolenia neopúšťať pracovisko a areál školy.
 5. na pracovisku nosiť predpísaný odev a obuv, poprípade ďalšie osobné ochranné a pracovné pomôcky.
 6. dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavať protipožiarne predpisy, chrániť vlastné zdravie i zdravie iných, dbať na čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní poriadku v dielni, na danom pracovisku, v sociálnych zariadeniach  a v okolí pracoviska.
 7. zistené poruchy na strojoch, zariadeniach, náradí alebo iné zistené nedostatky na pracovisku okamžite hlásiť majstrovi odbornej výchovy.
 8. svoje pracovisko, najmä stroje a nástroje udržiavať v poriadku a odkladať ich na miesto určené majstrom odbornej výchovy, chrániť pred poškodením, stratou a hospodárne s nimi zaobchádzať, neplytvať elektrickou energiou a vodou.
 9. šetrne zaobchádzať so svojimi vecami a vecami ostatných žiakov.
 10. trvale si osvojovať vedomosti a zručnosti, pracovať poctivo, usilovne, byť kritický k sebe, ale aj k ostatným žiakom, chrániť sa pred nečestným jednaním, byť disciplinovaný, robiť česť škole i sebe.
 11. pri návšteve povolaných osôb ( hospitácie ) pokračovať v odbornom výcviku a riadiť sa pokynmi majstra odbornej výchovy.
 12. na prevádzkových pracoviskách sú žiaci povinní :
 13. hlásiť sa včas na prevádzkové pracovisko za účelom odborného výcviku
 14. dodržiavať a riadiť sa podľa predpisov platných pre jednotlivé prevádzkové
 15. pracoviská
 16. dôsledne dodržiavať pracovné postupy a pokyny majstra o.v. a inštruktora
 17. riadiť sa príkazmi zodpovedných zamestnancov podľa predpisov a pracovného
 18. poriadku na prevádzkovom pracovisku
 19. používať ochranné a pracovné odevy označené podľa ročníkov, vrátane širokej žltej náramennej ochrannej pásky
 20. k dochádzke na jednotlivé pracoviská používať výhradne určené prístupové cesty
 21. poškodenie vnútorného zariadenia v dielni a na pracovisku odborného výcviku, samotného pracoviska, vrátane pracovných nástrojov , strojových zariadení a technologického vybavenia, taktiež aj maľovky hradia žiaci, ak to spôsobili svojou nedbanlivosťou alebo úmyselne.

 

 

 

žiak  – vedúci US je zodpovedný :

 

 1. za včasný nástup žiakov a poriadok v dielni a na pracovisku pred začatím odborného výcviku,
 2. za podanie hlásenia majstrovi o.v. o počte a absencií žiakov v US, vybavovanie želaní, otázok a sťažností žiakov US.
 3. zodpovedá za dodržiavanie disciplíny, predpisov BOZP žiakov US počas pracovnej prestávky a v neprítomnosti majstra o. v.
 4. v neprítomnosti vedúceho US zodpovednosť a povinnosti vedúceho US preberá majstrom poverený žiak.

 

 

2. Žiaci majú tieto práva:

 

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie v stredných školách,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav  v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
 5. bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,
 6. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 7. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 8. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 9. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 10. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 11. na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami,  záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom vzdelávacím programom,
 12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 13. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených týmto zákonom podľa § 24.

 

Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

 

 1. Žiakom je zakázané :

 

 1. fajčiť v priestoroch a  okolí pracoviska, na akciách a činnostiach organizovaných v rámci odborného výcviku
 2. prinášať na pracovisko alebo na činnosti organizované v rámci odborného výcviku alkoholické nápoje, iné život a zdravie ohrozujúce vecí.  Na pracovisku, v okolí pracoviska alebo pri  iných aktivitách v rámci odborného výcviku žiakomje zakázané požitie alkoholických nápojov, omamných a iných psychotropných látok.
 3. počas vyučovacieho dňa používať  mobilný telefón.
 4. nosiť cenné predmety a predmety z drahých kovov.
 5. hrať hazardné hry.
 6. bez dovolenia opustiť pracovisko.
 7. Uvoľňovanie žiakov z odborného výcviku

 

 1. ak sa žiak nemôže zúčastniť na odbornom výcviku pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca žiaka majstra odbornej výchovy resp. hlavného majstra odbornej výchovy o uvoľnenie z odborného výcviku.
 2. ak sa žiak nemôže zúčastniť odborného výcviku pre nepredvídané dôvody, je zákonný zástupca povinný oznámiť telefonicky majstrovi odbornej výchovy v daný deň alebo najneskôr do dvoch dní doručiť ospravedlnenie majstrovi odbornej výchovy alebo potvrdenie o nemoci od lekára.

 

III.     POKYNY PRE ŽIAKOV

 

 1. žiak koná a správa sa podľa pravidiel spoločenskej etikety
 2. vyučovací  deň začínajú  a končia žiaci pozdravom.
 3. žiak prichádza na pracovisko najneskôr 10 minút pred začiatkom odborného výcviku.
 4. v čase prestávok majú žiaci zakázané opustiť priestory pracoviska a zdržiavajú sa na vyhradených miestach.
 5. pobyt žiaka v priestoroch pracoviska – dielne, odbornej učebne - je možný len v čase odborného výcviku podľa rozvrhu alebo záujmovej činnosti.
 6. všetky náležitosti  ohľadom odborného  výcviku, /potvrdenia, žiadosti, meškanky a podobne/ vybavuje  žiak  prostredníctvom svojho majstra odbornej výchovy, resp. hlavného  majstra odbornej výchovy.
 7. náležitosti ohľadom  školy žiak si vybavuje v čase teoretického vyučovania v budove školy.
 8. po skončení pracovného dňa  žiaci dajú do poriadku svoje pracovné miesto, odložia pracovné a učebné pomôcky,  náradie, nástroje a stroj. zariadenia,

 

IV.      OPATRENIA VO VÝCHOVE

/§58 ods. 1 zákona č. 245/2008/

 1. Napomenutie majstra odbornej výchovy:
 2. jednorazové porušenie vnútorného poriadku odborného výcviku
 3. za 1 až 2 neospravedlnené hodiny
 4. Pokarhanie hlavným majstrom odbornej výchovy:
 5. opakované menej závažné porušenie  vnútorného poriadku odborného výcviku,
 6. jednorazové závažné  porušenie vnútorného poriadku odborného výcviku,
 7. za 6 neospravedlnených hodín na odbornom výcviku.
 8. Pokarhanie riaditeľom školy.
 9. Podmienečné vylúčenie
 10. Vylúčenie

Verejná pochvala.

Žiakovi pochvalu vyjadrí majster odbornej výchovy, hlavný majster odbornej výchovy pred US alebo riaditeľ školy pred všetkými žiakmi a pedagogickými pracovníkmi.

 

 

V.HODNOTENIE  A KLASIFIKÁCIA  ŽIAKOV

/ Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl/

Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, odborná alebo umelecká prax, praktické cvičenie. Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami výkonových štandardov, obsahových štandardov, učebných osnov stanovených v školských vzdelávacích programoch hodnotí:

 • vzťah k práci a k praktickým činnostiam,
 • osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
 • schopnosť spolupracovať pri riešení úloh,
 • využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
 • aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent,
 • kvalita výsledkov činností,
 • organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
 • dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarom a starostlivosť o životné prostredie,
 • dodržiavanie stanovených termínov,
 • hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
 • obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel.

 

 Komisionálne skúšky

Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:

 1. vykonáva rozdielovú skúšku,
 2. je skúšaný v náhradnom termíne,
 3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,
 4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
 5. vykonáva opravné skúšky,
 6. vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
 7. bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
 8. koná praktickú skúšku a skúšku z hlavného odboru štúdia na konci prvého a druhého polroka na školách so vzdelávacím programom umeleckého zamerania a konzervatóriách,
 9. vykonáva skúšky pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov,
 10. vykonáva skúšky pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,
 11. vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
 12. školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.

Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky podľa ods. 1 písm. b).

O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa ods. 1 písm. a) až k) rozhoduje riaditeľ školy. Riaditeľ školy neumožní žiakovi vykonať komisionálnu skúšku , ak žiak neabsolvoval  aspoň 30% z každého tematického celku z predmetu odborný výcvik podľa ŠkVP.

 

VI.PLATNOSŤ  A DOPLNENIE  VNÚTORNÉHO PORIADKU ODBORNÉHO VÝCVIKU

 

 1. Tento vnútorný poriadok odborného výcviku platí pre všetkých žiakov SOŠŽ na všetkých pracoviskách .
 2. S vnútorným poriadkom odborného výcviku SOŠŽ sú povinní oboznámiť sa všetci žiaci prostredníctvom majstrov odbornej výchovy na začiatku školského roku a pri každej   zmene, doplnení textu poriadku.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 311 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

  0902152083 - internát - denný vychovávateľ

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria